VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

Registr pobočných spolků ČČK

Společnost ČČK, která je jako hlavní spolek právnickou osobou, zřizuje v souladu se Stanovami ČČK a dle § 219 občanského zákoníku pobočné spolky, jako své organizační jednotky. Úplný přehled pobočných spolků je uveden ve spolkovém rejstříku.


Právní osobnost (právní subjektivitu) - odvozenou od právní osobnosti Společnosti ČČK - mohou mít jen následující pobočné spolky ČČK, a to vždy pouze za podmínky zápisu do spolkového rejstříku na základě platné registrace u Výkonné rady ČČK (viz §§ 62, 65 Stanov ČČK):

 • » Oblastní spolky ČČK
 • » Zvláštní složky ČČK
 • » Místní skupiny ČČK

Ostatní organizační jednotky ČČK právní osobnost nemají a nemohou platně právně jednat (to se týká především Místních skupin ČČK, které obecně právní subjektivitu ještě do 31.12.2013 měly).


Údaje o pobočných spolcích registrovaných u VR ČČK jsou vedeny v Registru pobočných spolků ČČK spravovaném Sekretariátem Úřadu ČČK. Údaje z Registru jsou předávány k zápisu do spolkového rejstříku.


Registraci u VR ČČK a údaje vedené v Registru osvědčuje pobočný spolek navenek svým Registračním listem, resp. Výpisem z registru, vydaným Úřadem ČČK .


A. Oblastní spolky ČČK

Na našich stránkách jsou dostupné tyto údaje z Registru:

 • » název OS ČČK
 • » sídlo OS ČČK
 • » územní působnost OS ČČK (okres / obvod)
 • » IČO
 • » zástupci OS ČČK (jméno, funkce)
 • » registrace u VR ČČK (datum, registrační číslo)

Uvedené údaje (navíc s údaji kontaktními) najdete přímo na adrese ve tvaru www.cervenykriz.eu/nazev OS CCK nebo prostřednictvím přehledu OS ČČK kliknutím na název příslušného OS ČČK.


B. Zvláštní složky ČČK mající právní osobnost

 • ».Dětská odborná léčebna Ch. G. Masarykové, pobočný spolek ČČK
  IČO: 42726646,
  sídlo: Bukovany čp. 1, 262 72 pošta Březnice,
  statutární orgán (ředitel): Ing. Jiří Grunbauer,
  registrace u VR ČČK (vydání zřizovací listiny): usnesení č.80/2010 z 11.12.2010, na dobu neurčitou.

C. Místní skupiny ČČK mající právní osobnost

 • ».V registru není zapsána žádná taková MS ČČK.