VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

Klientům neuskutečněných pobytových akcí OS ČČK Hradec Králové

Český červený kříž - hlavní spolek zaznamenal v druhé polovině r.2015 řadu případů, kdy seniorům, kteří uhradili zálohu na pobytovou akci pořádanou Oblastním spolkem ČČK Hradec Králové, bylo OS ČČK Hradec Králové sděleno, že se akce ruší [více]. Podle informací, které máme k disposici, mnohým nebyla záloha bohužel dosud vrácena, ačkoli bylo tomuto pobočnému spolku uloženo, aby tak učinil nejpozději do 1.2.2016.


V této souvislosti jsme vyzvali klienty, aby přihlásili své pohledávky do insolvečního řízení proti OS ČČK Hradec Králové, IČO 75060183, se sídlem Mostecká 290, 50003 Hradec Králové, které je vedeno pod spis. značkou KSHK 33 INS 30369 / 2015, a to u Krajského soudu v Hradci Králové, informace lze získat v insolvenčním rejstříku https://isir.justice.cz/isir/common/index.do.


Toto řízení stále probíhá. Pokud neskončí prohlášením úpadku OS ČČK Hradec Králové, pak podle usnesení Výkonné rady ČČK ze dne 27.2.2016 vstupuje OS ČČK Hradec Králové do likvidace, v rámci níž by měly být vypořádány pohledávky poškozených seniorů.


Situaci dále sledujeme. Pokud by insolvenční řízení, resp. likvidace, nevedla k uspokojení seniorů, společnost ČČK sama těmto seniorům finančně zmírní vzniklou újmu, i přesto, že Společnost ČČK nebyla pořadatelem těchto pobytů. V takovém případě budeme seniory kontaktovat.


Současně se Společnost ČČK všem postiženým omlouvá za přístup svého pobočného spolku, zdůrazňuje však, že uvedené akce pořádal OS ČČK Hradec Králové ve své vlastní působnosti a nejednalo se o ty aktivity, za něž by ČČK, jako hlavní spolek, odpovídal.