Dnes je 20.4.2016
Svátek má Marcela.
[16.03.2016 14:56]

Rozhovor s pí. ředitelkou - Dr. Marií Beníčkovou v časopise Muzikoterapie

Nové číslo časopisu Muzikoterapie (vydává MIČR - Muzikoterapeutický institut ČR). Rozhovor s pí. ředitelkou Akademie Alternativa s.r.o. - Dr. Marií Beníčkovou na str. 24.
[16.09.2015 13:56]

V. „ARS TERAPEUTICA 2015“ Mezinárodní konference uměleckých terapií

Srdečně Vás zveme na mezinárodní konferenci ve spolupráci s MAUT - Mezinárodní asociací uměleckých terapií, která proběhne 10. 10. 2015.
[21.09.2014 01:06]

Elena Mari Rios - arteterapie (Španělsko)

Další zahraniční lektorka na 4. Ars Terapeutica 2014 - Arteterapeutka ze Španělska. Druhý den povede po konferenci nedělní workshop pro veřejnost.
[23.08.2013 08:55]

Mezinárodní asociace uměleckých terapií

Výuka všech oborů na Akademii Alternativa je garantována Mezinárodní asociací uměleckých terapií. Absolventi obdrží tuto garanci jako součást diplomu. Další garance a akreditace (MŠMT) jsou uvedeny u jednotlivých oborů školy.

Úvod

 


Instituce akreditovaná Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy - MŠMT

Instituce s Mezinárodní garancí kvality

 

Akademie Alternativa
"Chceš – li poznat sebe sám, do světa pohleď do všech stran. Chceš – li poznat tento svět, do svých vlastních hlubin hleď..."

 

 

 

 

"Na Akademických základech - Alternativním způsobem."

 

                 Akademie Alternativa s.r.o. je instituce akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Studium je určeno pro všechny zájemce, kteří dosáhli 18 - ti let a úspěšně absolvují přijímací řízení. Pro speciální pedagogy a psychology je navíc nabízena možnost získat Osvědčení o prohlubování odborné kvalifikace v rámci vzdělávacího programu.  

V nabídce tříletého víkendového studia naleznete specializované programy muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, tanečně - pohybová terapie, muzikoterapie - pěvecké a hlasové metody, ale i obor umělecké terapie, který je koncipován jako komplexní studium prolínající poznatky z oblasti uměleckých terapií. Výuka probíhá převážně o víkendech formou skupinových setkání a respektuje individuální přístup ke každému jednotlivci. Důraz je kladen na prožitek, sebezkušenostní techniky a praktické dovednosti, které jsou podepřeny teoretickými znalostmi a příklady z praxe. Nedílnou součástí studia je intenzivní sebezkušenostní výcvik. Lektory jsou přední odborníci z tuzemska i zahraničí, terapeuté, psychologové, psychoterapeuté a lékaři. Absolvent získá Diplom Akademie Alternativa s akreditací nebo garancí participujících subjektů dle zvoleného programu, specializace a dosaženého vzdělání (MŠMT, ČHS SPHT – společnost pro hudební terapii, MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií - člen Evropské konfederace muzikoterapie se sídlem v Bruselu a člen Světové federace muzikoterapie / WFMT). Absolvent je vybaven teoretickými znalostmi, terapeutickými dovednostmi i praktickými zkušenostmi pro terapeutickou praxi dle zvoleného akreditovaného oboru v pedagogické, psychologické, lékařské a sociální oblasti a v pomáhajících profesích. Student a absolvent Akademie Alternativa získává bezplatné členství v Mezinárodní asociaci uměleckých terapií - MAUT - konfederaci fyzických a právnických osob (www.maut.cz) a může využívat členské výhody v mezinárodním rozsahu.

 

 

           Absolvent, který úspěšně splní všechny požadavky a kritéria získává status: Umělecký terapeut (respektováno mezinárodně působícími asociacemi) a je zapsán do Mezinárodního registru arteterapeutů, muzikoterapeutů, dramaterapeutů, tanečně - pohybový terapeutůdle kritérií a standardů mezinárodní instituce v návaznosti na platnou legislativu ČR. Údaje o mezinárodní garanci všech programů jsou uvedeny na Diplomu Akademie Alternativa - instituci akreditované MŠMT.         

          Zájemci o studium, kteří chtějí po absolvování studia nabízených akreditovaných oprogramů pracovat na profesionální úrovni, mají možnost využít speciálně sestavenou koncepci studia na naší škole. Znalosti a dovednosti, které studiem na Akademii Alternativa získáte, jsou základem pro možnost výkonu povolání a profesního uplatnění v rámci nabízených studijních programů (odkaz zde).

              Výuka všech programů probíhá ve školícím středisku v Olomouci. Přijímací řízení pro všechny programy se koná v Olomouci. Podmínkou přijetí je řádně vyplněná přihláška ke studiu (zde) a úspěšné absolvování přijímacího řízení (podmínky přijetí). Akademie Alternativa pořádá i víkendové a týdenní semináře pro odbornou i laickou veřejnost. (pozvánky)

                                                            

 

Historie

                  Akademie Alternativa s.r.o. se rekrutovala ze společnosti Akademie Alternativa o.s., která vznikla v roce 2007 na základech České hudební společnosti – Společnosti pro hudební terapii (ČHS – SPHT). Navázala na dlouholetou, významnou a ojedinělou činnost České hudební společnosti, která jako Společnost pro hudební výchovu pracovala již od roku 1934 a jako Česká hudební společnost od roku 1973. Významnou osobností ČHS je paní Míla Smetáčková, která s touto institucí sepjala velkou část svého života. Předsedou Společnosti pro hudební terapii České hudební společnosti byl řadu let muzikoterapeut Josef Krček, po němž přebrala vedení doktorka Marie Beníčková (tehdy Břicháčková). Protože činnost osvětovou i vzdělávací se dařilo postupně rozšiřovat o další umělecké terapie, vznikla na pevných základech svých předchůdců Akademie Alternativa, která ke vzdělávání zaměřeném na muzikoterapii přidala i arteterapii, dramaterapii a tanečně – pohybovou terapii a další vzdělávací programy.

 

Jaké vzdělávací programy nabízíme?

V nabídce studia jsou tyto programy:

Tříleté obory: Dotace 480 hodin

Muzikoterapie

Arteterapie

Dramaterapie

Tanečně - pohybová terapie

Umělecké terapie - Modul A. Muzikoterapie

Umělecké terapie - Modul B. Arteterapie

 

Uvedený počet hodin všech programů zahrnuje počet hodin přímé výuky lektorem. Hodiny samostudia a konzultací nejsou v uvedené časové dotaci zahrnuty. U zahraničních lektorů - tlumočník zajišťen v ceně studia.

 

 
 

 

Přijímací řízení

               Studentem Akademie Alternativa může být osoba starší 18 - ti let, která odešle řádně vyplněnou přihlášku (odkaz zde), úspěšně absolvuje výběrové řízení dle stanovených kritérií a bude zkušební komisí vybrána ke studiu. Výběrové řízení se skládá z části písemné (30 minut) a ústní (cca 15 minut). Při přijímacím řízení je sledována zejména motivace ke studiu a osobnostní profil uchazeče (vhodnost uchazeče pro výkon profese terapeuta). Součástí přijímacího řízení není talentová zkouška, ani nejsou zjišťovány teoretické znalosti. Není nutné přijít k přijímacímu řízení vybaven nastudovanou teorií či přečtenou literaturou, podrobné seznámení s teorií i praxí je náplní studia.

 

Lektorský tým

Lektorský tým tvoří přední čeští i zahraniční odborníci, vysokoškolští pedagogové, lékaři i terapeuté z praxe. Mezi naše stálé lektory patří více jak tři desítky uznávaných odborníků. Odkaz - zde.

  

Jak studium probíhá?

                    Studium probíhá dle předem určeného harmonogramu jednotlivých programů a dle jejich specifikace a zaměření. Nejčastějším typem studia je studium víkendové. V sobotu i v neděli začínáme v 9:00 hod. a absolvujeme celkem 16 výukových hodin. Podle potřeb skupiny i lektora je možné domluvit i upravení hodin tak, že sobotní setkání je delší a v neděli končíme dříve, aby se studenti z odlehlejších částí republiky nebo zahraniční studenti dostali pohodlně domů. Večery tráví studenti většinou společně, dopřávají si posezení v malebných kavárničkách krajského města nebo využívají různé kulturní možnosti Olomouce. Vzhledem k tomu, že je většina studentů ubytována společně ve výborně vybavené a moderní ubytovně, která sousedí se školní budovou, udržují se ve skupině vztahy a kontakty. Vzhledem k tomu, že naši absolventi mohou být i po skončení studia vzájemně v kontaktu díky aktivitám školy i vnitřnímu webovému systému, zároveň se setkávají jako členové MAUT - Mezinárodní asociace uměleckých terapií (www.maut.cz), prohlubují dále své nabité zkušenosti, znalosti a dovednosti, mají možnost konzultace profesních případů z praxe. Tento model vzájemného sdílení i po skončení studia se v praxi velmi osvědčil, protože každý začínající absolvent má možnost konzultovat své kroky, čímž získává větší profesní jistotu.

 


 

Koncepce studia - Model víceúrovňového studia

Ve studiu tříletých programů se uplatňuje tzv. model víceúrovňového studia:

Studium v Akademii Alternativa je koncipováno tak, aby v maximální míře respektovalo jedinečnou osobnost a předpoklady každého studenta, ale zároveň postupnými kroky rozvíjelo dynamiku celé skupiny. Studium je opřeno o tři základní pilíře: 

 

1. Sebezkušenostní výcvik – 1. ročník

Neoddělitelnou součástí studia je sebezkušenostní výcvik, který každému studentovi rozkryje možnosti vlastního sebepoznání, odhalení předností a rezerv v osobním profilu a na základě terapeutické práce pod vedením zkušených terapeutů nabídne možnosti dalšího rozvoje i řešení případných „nevyrovnaností“. Sebezkušenostní výcvik je důležitou součástí studia, kdy student zmapuje svou vlastní osobnost a na základě získaných poznatků a prožitých terapeutických cvičení s možností vlastní sebereflexe pod vedením terapeuta, získává přehled nejen o sobě, svých spolužácích, ale také o základech terapeutické práce obecně. Student se seznamuje s vlastní osobnostní na základě mapování svého bio – psycho – sociálně – spirituálního vývoje. Metody a techniky s nimiž terapeuté pracují jsou přejímány jednak ze zahraničí, ale často jsou výsledkem dlouholeté terapeutické práce lektorů v praxi a jejich použití je opřeno o relevantní výzkumy a experimentální šetření, která potvrdila při cíleném působení jejich účinnost. Sebezkušenostní výcvik je stěžejní náplní zejména prvního ročníku, ale prvky sebezkušenosti neoddělitelně patří i do dalších ročníků (a měli by patřit i do pozdější terapeutické praxe), ale ve druhém a třetím ročníku tvoří sekundární linii vzdělávání. V prvním ročníku se se skupinou pracuje samostatně, v ojedinělých případech se studenti dostávají do kontaktu s dalšími studijními skupinami nebo staršími ročníky (např. při přednáškách a workshopech zahraničních lektorů, které vyžadují rozmanitost a nejednotnou úroveň dosažených zkušeností a dovedností). Převážná část výuky prvního ročníku probíhá v uzavřené studijní skupině, aby se mohli studenti vzájemně lépe poznat a sebezkušenost byla cílená. Na konci prvního ročníku neprobíhají klasické postupové zkoušky, při kterých by student prokazoval nabité znalosti a dovednosti, ale hodnotí se lektorským týmem pokroky studenta v oblasti sebezkušennosti a splnění dílčích úkolů vyplývajících ze studia. Ve většině případů nedochází v prvním ročníku k nepostoupení studentů do dalšího studia z rozhodnutí lektorského kolegia, ale pokud student odchází, většinou z vlastního rozhodnutí. Nejčatějším důvodem, proč studenti ukončují své studium v průběhu nebo na konci prvního ročníku, je poměrně náročný sebezkušenostní výcvik, kdy student sám usoudí, že náročná terapeutická profese není jeho životním směrem. Tato svobodná rozhodnutí studentů jsou ukazatelem snahy školy o „výchovu“ kvalitních absolventů, kteří se ve své terapeutické praxi budou chovat vůči svým klientům nejen vysoce kvalifikovaně, ale také zodpovědně s možností psychického zvládnutí této duševně náročné práce.

 

2. Teoretická základna – 2. ročník

Ve druhém ročníku se studenti primárně seznamují s teoretickými východisky terapeutické práce. Terapeutická cvičení, metody a postupy, se kterými se seznámili v prvním ročníku tzv. „na vlastní kůži“ nyní obohacují lektoři o další rozměr. Seznamují studenty s teoretickou strukturou terapeutické práce. Vymezení indikací, kontraindikací, cíleného působení, aplikace terapeutických metod a postupů atd. Budoucí terapeuté pronikají jakoby z druhé strany do prožitků z prvního ročníku. Protože většina výukových hodin probíhá společně se studenty třetího ročníku, mohou si „druháci“ vyzkoušet kolektivní práci s kolegy služebně staršími, kteří jsou jim pevnou oporou při zkoumání terapeutického světa a zároveň jim ukazují, jaké úrovně mohou dosáhnout za rok. Tento víceúrovňový model je pro studenty motivující, ukazuje jim, jak mohou za rok výrazně pokročit ve svých znalostech a dovednostech. Zároveň si prožívají roli klientů, když starší ročník aplikuje nabité zkušenosti při zkoušce terapeutické práce. Lektor se v těchto okamžicích často situuje do role supervizora, který sleduje vzájemnou interakci obou studijní skupin a dle potřeby do výuky zasahuje. Víceúrovňový model – učit se od „služebně staršího“ a zároveň být od „služebně mladšího“ upozorněn na nedostatky vlastní práce - přináší v praxi pozitivní výsledky. Zároveň se od prvního ročníku změnila ve druhém ročníku skupina, přišli noví lidé, čímž jsou studenti obou spojených skupin vedeni k nalezení nových kontaktů, získávají své nové místo ve skupině, čímž i nadále běží sebezkušenost, ovšem tentokrát zcela vědomě v sekundární roli. Druhý ročník je zakončen postupovými zkouškami, kde studenti prokazují teoreticky i prakticky úroveň získaných dovedností. Téma postupových zkoušek provází celý druhý ročník, proto jsou studenti vědomě celý rok na postupové zkoušky připravováni. Zároveň jsou postupové zkoušky druhého ročníku jakousi mírnou „generálkou“ absolventských zkoušek. Studenti mohou pracovat v hodinové přípravné části po zadání otázek a anamnéz s literaturou. Na konci druhého ročníku se nehodnotí to, jak má student vše zapsáno v hlavě, ale jak si dokáže s pomocí literatury poradit se zadanými tématy. Naším cílem není dokazovat studentům ve druhém ročníku co všechno neumí, ale „přichytit je při úspěchu“ a dodat motivaci k závěrečnému "finiši". Přesto jsou postupové zkoušky velmi náročné, dostatečně zmapují přípravu studenta i to, jak se s úkoly dosavadního studia „popral“. Většina našich studentů postupové zkoušky úspěšně absolvuje, protože ve skupině zůstávají lidé, kteří mají motivaci ke studiu a rozhodli se pro poctivou přípravu na terapeutickou praxi. Pokud student během dosavadního studia neprojevuje dostatečnou zainteresovanost a jeho studijní výsledky neodpovídají úrovni druhého ročníku, student do třetího ročníku nepostoupí, ale má možnost v dalším termínu úspěšně postupové zkoušky zopakovat. Naším cílem je, aby studenti viděli ve svých učitelích průvodce studiem, rádce a opěrné pilíře, kteří pomáhají zvládnout náročnou cestu studiem. Ten, kdo chce opravdu usilovně pracovat a úspěšně dostudovat tuto školu a je ochoten obětovat svůj čas a pracuje na sobě, druhým ročníkem postupuje dál. Protože nepreferujeme klasický způsob vzdělávání, tedy šprtání a odříkávání naučeného, ale schopnost naučit se orientovat v problematice, umět hledat a nalézt způsoby řešení, přizpůsobit svůj osobnostní profil potřebám terapeutické profese, volíme ke každému studentovi individuální přístup. Naším krédem je poskytnout studentovi oporu při jeho cestě za terapeutickým vzděláním, pomoc při zvládání a odstraňování překážek. Ale takto podporovat lze pouze studenta, který chce, má motivaci a je ochoten studiu obětovat čas a pravidelnou přípravu. Takový student většinou postupové zkoušky vykoná bez komplikací a s radostí postupuje dál vstříc třetímu ročníku. Postupové zkoušky vykonává každý student před celou skupinou, čímž je zaručena objektivita hodnocení zkoušejících a díky tomu, že je výkon každého studenta po vykonání zkoušky slovně hodnocen, učí se každým výkonem nejen sám postupující, ale také ostatní studenti.

 

3. Terapeutická praxe a supervize – 3. ročník

Do třetího ročníku přicházejí studenti, kteří u postupových zkoušek úspěšně prokázali, že jsou připraveni na závěrečný maraton, který je primárně zaměřen na terapeutickou praxi a supervizi. Opět se mění složení skupiny, protože ke třetímu ročníku se přidružuje velmi často ve výuce ročník druhý. Třeťáci jsou nyní v roli služebně starších a získané dovednosti prakticky aplikují na studentech druhého ročníku. Při takto vedené výuce dochází ke vzájemnému učení na základě aplikace teoretických poznatků do praxe, studenti třetího ročníku získávají poznatky o tzv. odosobnění při terapeutické práci. Zkoušejí si vedení terapeutického setkání v individuálních terapii i při práci se skupinou. Učí se sestavovat terapeutický plán, psát vstupní a výstupní hodnocení, vedení dokumentace, zásady komunikace s klientem. Být při práci pevný sám v sobě, vnímat každého jednotlivce skupiny a zároveň být citlivý a empatický vůči dynamice a projevům skupiny. Student si ověřuje vlastní schopnost sebereflexe při vlastní terapeutické práci. Chyba v praktické aplikaci není ve studiu vnímána jako negativní, ale její rozpoznání a napravení je důležité pro další potenciál terapeutické práce. Pokud dojde k chybě při nácviku, je to prostředek pro vlastní zdokonalení. Zjištění rezerv a chybujících postupů ve studiu je velmi důležité, protože eliminuje absolventovi chyby v pozdější praxi. Třetí ročník je cílenou přípravou na sepsání a obhajobu absolventské práce a zároveň příprava na úspěšné složení absolventských zkoušek – části teoretické i praktické. Po generálce na postupových zkouškách ve druhém ročníku má student představu, co jej čeká a díky postupový zkouškám druhého ročníku zmapoval, jaké jsou jeho přednosti a na čem má během třetího ročníku ještě cíleně zapracovat. Při absolventských zkouškách již studenti s literaturou nepracují, je nutné, aby základní vědomosti pro vědomou terapeutickou práci měli naučené a takřka zautomatizované. Vzhledem k tomu, že s anamnézami a otázkami v hodinách pracují, učí se většinu teorie díky praktické aplikaci přímo v hodinách, ale třetí ročník vyžaduje vyčlenění dostatku času pro samostudium literatury, která je pak v hodinách konzultována. Absolventské zkoušky vykonává každý student před celou skupinou, čímž je zaručena objektivita hodnocení zkoušejících a díky tomu, že je výkon každého studenta po vykonání zkoušky slovně hodnocen, učí se každým výkonem nejen sám absolvent, ale také ostatní studenti. Po náročném "finiši" již přichází slavnostní předání diplomů a osvědčení, kde jsou absolventi symbolicky pasováni na terapeuty a následuje závěrečné rautové posezení, které je věnováno od Akademie Alternativa jako poděkování úspěšným absolventům a jejich zkoušejícím za úspěšné studium i vykonanou práci.

 

Dvouleté a pětileté studijní obory mají koncepci bez víceúrovňového modelu, ale respektují bio – psycho – sociálně – spirituální vývoj každého jednotlivce a koncepce studia je obdobná jako u oborů tříletých.
 


 

 

Kde se budeme setkávat a co Vám město nabízí? 

Studijní prostory naší vzdělávací instituce Akademie Alternativa s.r.o. se nacházejí přímo v centru Olomouce (odkaz zde). Najdete nás mezi zastávkou Okresní soud a zastávkou Tržnice naproti  Přírodovědecké fakultě UP. Budova je na rohu ulice Lafayetova, která je spojená s Dolním náměstím.

 

O městě Olomouc se více dozvíte zde.

 

 

 

Čím je studium zakončeno?

Studium je ukončeno absolventskými zkouškami, které se skládají ze tří části:

1. Obhajoba absolventské práce

2. Ústní část teoretická

3. Ústní část praktická

 

            Absolvent získá Diplom od instituce akreditované MŠMT a dle zvoleného programu i garanci participujících subjektů - ČHS SPHT – České hudební společností - společnosti pro hudební terapii, MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií, která je členem Evropské konfederace muzikoterapie se sídlem v Bruselu a členem Světové federace muzikoterapie  (WFMT) atd.  Absolvent, který úspěšně splní všechny požadavky a kritéria získává status:Umělecký terapeut (respektováno mezinárodně působícími asociacemi) a je zapsán do Mezinárodního registru arteterapeutů, muzikoterapeutů, dramaterapeutů, tanečně - pohybový terapeutů - dle kritérií a standardů mezinárodní instituce v návaznosti na platnou legislativu ČR. Údaje o mezinárodní garanci všech programů jsou uvedeny na Diplomu Akademie Alternativa - instituci akreditované MŠMT. 

Psychologové a speciální pedagogové získávají v závislosti na výběru studijního programu kromě diplomu i Osvědčení o absolvování akreditovaného studijního programu v rámci prohlubování odborné kvalifikace v souladu se zákonem 563/2004 Sb.

 
 Náš klíč k úspěchu:
 • Erudovanost

 • Kvalita

 • Promyšlená a praxí ověřená koncepce studia

 • Efektivní metody evaluace průběhu a výsledků vzdělávání

 • Lektorský tým – tuzemští i zahraniční lektoři

 • Struktura přijímacího řízení – výběr vhodných kandidátů pro terapeutickou profesi, každému zájemci je věnován individuální čas pro osobní rozhovor

 • Formy a metody výuky

 • Sebezkušenostní výcvik, teoretická základna, získání praktických dovedností, supervize, přenášky, dílny, workshopy

 • Metody, techniky a postupy ověřené výzkumy

 • Model víceúrovňového studia

 • Respektování bio – psycho – sociálně – spirituálního vývoje každého studenta

 • Komunikace se studenty

 • Pomoc absolventům při získání uplatnění v praxi

 • Navázání na dlouholetou tradici vzdělávání našich „mateřských“ institucí

 • Akreditace a garance participujících subjektů na základech kvality a našich výsledků

 • Vnímání role učitele a studenta jako vzájemný dialog

 • Krédo: „Chytit studenta při úspěchu, nikoli za každou cenu hledat jeho nedostatky.“

 • Udělat chybu v nácviku terapeutické práce není negativní, rozpoznání, zvědomění a napravení chyby je cestou k zdokonalení. Pokud student rozpozná, že udělal chybu, je na výborné cestě ji neopakovat a zaslouží pochvalu.

 • Studium nedokončí všichni, ale pouze ti, kteří chtějí a jsou schopni svému snu věnovat čas a vlastní sebezdokonalení.

 • Pedagog nehodnotí nabiflované fráze, ale schopnost orientace studenta v dané problematice, schopnost nalezení řešení a neustálé zdokonalování vlastního osobnostního profilu.

 • Odborně těžké postupové i absolventské zkoušky, na které je student připravován teoreticky a zejména prakticky průběžně po celou dobu studia. Na zkouškách nic studenta nepřekvapí, se vším je během studia seznámen a jakékoli nejasnosti jsou mu během studia objasňovány.

 • Studenti mohou se svými pedagogy konzultovat.

 • Bezplatné členství studentů a absolventů v profesních organizacích – např. MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií (odkaz zde).

 • Výsledky práce našich absolventů (odkaz zde).
   

 

          Pokud Vás naše nabídka zaujala, přesvědčte se o našich kvalitách. Na našich webových stránkách naleznete podrobné informace i přihlášku ke studiu.

 

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na mailové adrese:
info@akademiealternativa.cz.

 


Pokud se rozhodnete studovat, budeme se těšit na setkání.  

Lektorský tým Akademie Alternativa s.r.o.

 

 
WebArchiv - archiv českého webu

Zpět nahoru - zde

 

 


Tato stránka používá cookies za účelem efektivního poskytování služeb. Používáním této stránky s tím souhlasíte.