mlynar.cz
mlynar.cz
Poslat emailem26.10.2006

Protokol 10 - Stropnická, čtení důkazů

Protokol o hlavním líčení

(pořízen autentický zvukový záznam)

pokračováno v přerušeném hlavním líčení

Městský soud v Praze dne 26. října 2006 v 09.00 hodin v č. dv. 214/III. patroTrestní věc proti obžalovaným

Mgr. Dušan Chmelíček, Ing. Vít Novotný a Vladimír Mlynář

pro trestné činy dle §§ 255/1,2a, 3 – 9/2 tr. zákona a dalšíPřítomni:Předsedkyně senátu: JUDr. Silvie SlepičkováPřísedící: JUDr. Karel Dlabač

Zdeňka Peltanová

Ing. Jaroslav Kouba – náhradní soudceProtokolující úřednice: Eva HolečkováZa MSZ: Mgr. Jan KarabecZa poškozenou spol. TESTCOM: nikdo – doručení vykázánoObžalovaní: Mgr. Dušan Chmelíček – osobně – OP

Ing. Vít Novotný – osobně – OP

Vladimír Mlynář – osobně – OP

Totožnost ověřena dle občanských průkazů.Obhájci: Mgr. Michal Hanzlík – osobně za obž. Chmelíčka – ČAK

č. 9067

JUDr. Přemysl Hochman – osobně za obž. Novotného –

– ČAK č. 2259

JUDr. Tomáš Sokol – osobně za obž. Mlynáře – totožnost

soudu známaTotožnost ověřena dle osvědčení České advokátní komory.Pokračováno v přerušeném hlavním líčení.

Předsedkyně senátu sdělila podstatný obsah dosavadního jednání ve smyslu ustanovení § 219 odst. 3 tr. řádu.

Přistoupeno k výslechu svědkyně Daniela S T R O P N I C K Á , která po poučení podle §§ 97, 95/2, 100/1, 2, 101 tr. řádu a §§ 174 a 175 tr. zákona, k věci u v á d í :Poučení jsem porozuměla a vypovídat budu, nemám důvod odmítnout vypovídat, nejsem v příbuzenském ani v jiném poměru k obžalovaným.

Není proti mně vedeno žádné trestní řízení.K dotazu předsedkyně senátu, kde a v jaké pozici byla zaměstnána, na jakém oddělení, co bylo náplní její práce, svědkyně uvádí:Stále ještě pracuji na Ministerstvu informatiky, nyní pracuji v sekci elektronických komunikací a poštovních služeb a dělám tam asistentku sekčního ředitele.

Co se týče období října roku 2003, tak byl to odbor provozních služeb a dělala jsem tam vedoucí provozního oddělení a současně asistentku ředitelky odboru.

To oddělení zajišťovalo provoz ministerstva tak, že spadaly pod nás služby, tzn. podatelna, recepce, vrátnice, řidiči, úklid, údržba, nějací technici, údržbáři apod., aby byl zajištěn chod toho objektu.K dotazu předsedkyně senátu, zda jí říkají něco referátníky, svědkyně uvádí:Ano, samozřejmě.

Do takových referátníků jsme dávali návrhy smluv, které bylo potřeba uzavírat, aby byl zajištěn chod objektu na parkování, na různé servisní služby, na úklid, pokud byl zajišťován jednorázově.

Aby smlouva mohla být uzavřena, musela se vložit do referátníku, projít určitým kolečkem a pak teprve došlo k jejímu uzavření.

A fungovalo to tak, že buď přišel návrh od dodavatele anebo ve spolupráci s právním oddělením nebo s legislativně právním oddělením se vytvořil návrh té smlouvy, který se připomínkoval před jejím vlastním uzavřením.

Svědkyni je p ř e d k l á d á n referátník č.j. 1136/2003-32, týkající se smlouvy o zajištění Portálu veřejné správy, která byla uzavřena mezi ministerstvem informatiky a TESTCOM servisem, s.r.o.K dotazu předsedkyně senátu, kým jí bylo zadáno zpracování tohoto referátníku a proč jejímu oddělení, svědkyně uvádí:Tak bylo to zadáno nadřízeným, a to ředitelkou odboru Ing. Vohralíkovou.

A přišlo to od nadřízeného Ing. Geusse, který je v tom referátníku rovněž uvedený s tím, že jsme dostali za úkol zpracovat z pověření sekce tento referátník s touto smlouvou.

Občas se tam vyskytovaly smlouvy, které nějak zajišťovaly provoz toho objektu, takže předpokládám, že z tohoto pohledu bylo nahlíženo i na tuto smlouvu, že zajistí provoz něčeho a proto to zajišťoval tento odbor.K dotazu předsedkyně senátu, zda připravovalo jejich oddělení smlouvy takového významu, že je musel podepisovat ministra a zda to bylo obvyklé, svědkyně uvádí:Tam záleželo vždy na tom, jestli to byla smlouva na dobu určitou či neurčitou, a na výši jejího plnění, takže občas se stalo, že ty smlouvy měly takové plnění, aby je podepisoval i ministr.

Neumím ale říci, jaké třeba ještě jiné smlouvy, ale myslím, že to nebyl zcela výjimečný případ a že jich bylo více.

Co se týče přímo tohoto referátníku, jednoduše jsem dostala návrh té smlouvy, ale kdo ji připravoval, to opravdu nevím, a návrh jsem dostala elektronickou podobou, pak jsem ho vytiskla, zúřadovala a vložila do referátníku.K dotazu předsedkyně senátu, pokud jde o změny, úpravy, doplňky, jiné formulace apod., zda docházelo k nějakým úpravám před konečnou podobou, svědkyně uvádí:Pokud k tomu měl někdo ze schvalujících nějakou připomínku, tak ano, ale to se týkalo jiných smluv, tato smlouva kromě připomínky legislativně právního odboru, která tam byla zapracovaná, tak zůstala v tom znění.

Byla tam jedna z připomínek, že tam je nedostatečný počet paré, takže ve spolupráci s právním oddělením se opravil počet paré a jinak k tomu nebylo nic, článek 5 odst. 3 měl začít slovem odstoupení.

Mohl to opravovat právník, ale mohla jsem tyto dvě zcela konkrétní věci opravit i já, ale již si to nevybavuji, zda jsem tam slovo odstoupení změnila já či zda to udělalo právní oddělení.

Je možné, že pokud smlouva je náročnější, tak že se přepošle právnímu oddělení.K dotazu předsedkyně senátu, zda připomínky byly v této smlouvě zapracovány, svědkyně uvádí:Tak domnívám se, že změna v bodu 2 provedena není, změnu v bodu 3 neumím posoudit, protože je zde uvedeno „počet výtisků pro MI není dostatečný a smlouva se vyhotovila ve čtyřech stejnopisech“, takže zde není, kolik tam bylo původně těch výtisků, čili neumím posoudit, jestli tam původně mohlo být ve dvou či jinak.K dotazu předsedkyně senátu, zda byla zapracována připomínka týkající se formulace „odstoupení“, svědkyně uvádí:Já se domnívám, že nikoli.

A pokud jde o další připomínku, tak tam je jen konstatováno, že chybí zápis a že není důkaz o existenci, ale netuším, jak tato připomínka byla zapracována.K dotazu předsedkyně senátu, co se týče první připomínky, označení smluvních stran TESTCOM servis, s.r.o., chybějícího údaje o zápisu v Obchodním rejstříku – IČO atd., jak tato připomínka konkrétně byla zapracována do té smlouvy, svědkyně uvádí:Tak nijak, IČO tam stále není.

Já si ani nyní nejsem jistá, jestli poté, co legislativně právní odbor udělal ty připomínky, jestli se ten referátník vrátil až k nám, až do oddělení či jestli šel dál tím kolečkem, byť tam byla připomínka, která nebyla vypořádána, to si neuvědomuji, protože nikdo další tam nic víc nepíše.

Je možné, že se nám ta připomínka ani do oddělení nevrátila a tudíž jsme ji nemohli zapracovat, ten referátník byl přesto podepsán, ale netuším, jak tomu lze rozumět.

Ale vypořádání připomínky muselo být než se smlouva dostala k podpisu ministra, čili netuším, jak mohlo dojít k tomu, že to tam došlo nevypořádané.K dotazu předsedkyně senátu, zda došlo k nějakým konzultacím, vyjasňování stanovisek s legislativně právním odborem stran jejich připomínek, svědkyně uvádí:Myslím, že k žádné konzultaci nedošlo.

A nevybavuji si, zda třeba s někým ze zúčastněných a tam podepsaných, ale myslím, že nikoli.K dotazu předsedkyně senátu, co se týče dalších dokumentů obsažených v předmětném referátníku, a to Prohlášení a Pověření, zda se může vyjádřit k jejich vytvoření, svědkyně uvádí:Co se týče Prohlášení, tak to bylo předáno současně s tou smlouvou.

V tom emailu byla jak ta smlouva, tak tyto dva další dokumenty, které do toho referátníku byly vloženy, my jsme dostali kompletní podklady, které jsme na pokyn sekce zpracovali a dali do referátníku.

Co se týče Pověření, tak to bylo úplně stejně, také to bylo zpracované.Senát bez dotazů.K dotazu státního zástupce, zda zaznamenala pojem TESTCOM servis, s.r.o., a pokud ano, tak za jakých okolností, kdy a v jakých souvislostech, svědkyně uvádí:Tak někdy na podzim toho roku, kdy toto vše vzniklo, právě s přípravou těchto skutečností.K dotazu státního zástupce, zda ví o nějakém referátníku, kde by byly zaznamenány určité výhrady k nějaké smlouvě, která následovala na základě toho referátníku a tato smlouva byla podepsána ministrem, svědkyně uvádí:Tak to nevím, ale přes mě nešly všechny smlouvy na ministerstvu.K dotazu státního zástupce, jak zmínila, že referátník měl být vypracován z pověření sekce, tak jaké sekce, svědkyně uvádí:Odborné sekce, byla to sekce e-governmentu, což byla sekce, kterou řídila náměstkyně Bérová v té době a pod kterou Portál spadal.Státní zástupce dále bez dotazů.K dotazu předsedkyně senátu, pokud jde o úplnost podpisů na tomto referátníku, zda se může vyjádřit, svědkyně uvádí:Tak vím, že tam chybí podpis Ing. Bérové.

A důvod předpokládám, že tehdy zrovna nebyla v úřadu a bohužel zpětně to na ni nepočkalo, ale netuším, nepřikládali jsme tomu takovou váhu, protože to byla jedna z několika smluv anebo z našeho pohledu normální smlouva, která se později ukázala, že má určitý význam.

Bylo to ze sekce Ing. Bérové, ale nemohu to vysvětlit, protože já jsem ty podpisy nezajišťovala, je tam určitý princip, který obíhá, a ke mě se ta smlouva dostala pak později podepsaná a to, že tam chybí podpis, jsem nijak nevyhodnotila.

Není to tak, že bych s tím referátníkem obcházela jednotlivé náměstky, ale nechávalo se to v sekretariátech, takže to, že tam pak později chyběl podpis, to jsem opravdu zaznamenala až dlouho poté.K dotazu předsedkyně senátu, pokud jde o možnost podepsání toho referátníku nějakým pověřeným zástupcem Ing. Bérové, tak zda přicházela v úvahu tato možnost či nikoli, svědkyně uvádí:Domnívám se, že by měla přicházet v úvahu, ale nevím, proč to nebylo podepsáno.Senát a státní zástupce dále bez dotazů.K dotazu obhájce Mgr. Hanzlíka, které sekce vypravovaly referátníky, zda to byla jen jejich či třeba i odborné, svědkyně uvádí:Tak všechny sekce.K dotazu obhájce Mgr. Hanzlíka, jak vysvětlí, že jiná sekce pověřila jejich sekci k vypravení referátníku a proč to neudělali sami, svědkyně uvádí:Tak to opravdu netuším, proč k tomu došlo, nadřízená Ing. Vohralíková dostala pokyn, který já jsem respektovala a realizovala.Obhájce JUDr. Hochman bez dotazů na svědkyni.K dotazu obhájce JUDr. Sokola, zda jsou jí známa kriteria, podle kterých se posuzovalo, zda nějakou smlouvu nebo obdobný akt musí podepsat ministr a ve kterých případech postačuje jeho náměstek či nižší vedoucí pracovník, svědkyně uvádí:Ano, na to existuje směrnice a záleželo, jaká byla výše plnění té smlouvy, eventuelně zda to byla smlouva na dobu určitou či neurčitou a čeho se konkrétně týkala.

Samozřejmě, že panu ministrovi nešly k podpisu provozní smlouvy, které plnily ve výši 100 tisíc, 200 tisíc Kč, ty podepisoval ředitel odboru anebo náměstek.

A dále v těch referátnících se nevyskytovaly jen smlouvy, byly tam reakce na různou korespondenci apod., ten princip toho referátníku byl totožný, takže i referátníky s odpověďmi, s reakcemi a s dalším se dostávaly až k ministrovi.K dotazu obhájce JUDr. Sokola, zda je jí známo, kolik tak průběžně denně dostával v rozhodné době ministr Mlynář k podpisu referátníků nebo alespoň k prostudování, svědkyně uvádí:Tak to vůbec neumím posoudit, protože jsme byli jedna ze šesti sekcí a jaké množství dokladů, dokumentů posílaly nahoru jiné sekce, to opravdu neumím posoudit.Obžalovaným Mgr. Chmelíčkovi a Ing. Novotnému dána možnost položit svědkyni dotazy: Bez dotazů.K dotazu obž. Mlynáře, zda podle ní panovala na Ministerstvu informatiky v letech 2003 – 2004 atmosféra teroru a strachu, že by zaměstnanci měli obavu přijít s kritickým názorem vůči vedení, svědkyně uvádí:Ne, v žádném případě, nesetkala jsem se s ní.K dotazu obž. Mlynáře, jaký měla názor či má na odborovou organizaci vedenou panem Novákem, svědkyně uvádí:Ani jedna z odborových organizací, se domnívám, že nepřinesla nikomu vůbec nic, jen problémy, a my jsme nezastupovali žádným způsobem zaměstnance, myslím, že řešili své vlastní osobní problémy.K dotazu obž. Mlynáře, zda zaznamenala ze strany nadřízených nějaké kroky, které jí nařizovaly udělat to či ono, když osobně byla proti a dávala to najevo, svědkyně uvádí:To nikoliv.Všichni obžalovaní dotázáni dle § 214 tr. řádu: Bez připomínek k výpovědi svědkyně.Svědkyně svědečné nežádá, vzdává se ho.

Podle § 213 odst. 1 tr. řádu se č t o u listinné důkazy, a to ze svazku č. 4:- dopis ze dne 19.1.2004 adresátem Milan Novák, odesílatelem Vladimír Mlynář

na č.l. 884

- žádost ze dne 5.1.2004 adresátem Vladimír Mlynář, odesílatelem Milan Novák

na č.l. 895

- dopis ze dne 16.1.2004 adresátem Milan Novák, odesílatelem Mgr. Pavel Kolář

na č.l. 896 – 897

- žádost ze dne 17.12.2003 adresátem Vladimír Mlynář, odesílatelem Milan Novák

na č.l. 898

- dopis ze dne 22.12.2003 adresátem Milan Novák, odesílatelem Mgr. Pavel Kolář

na č.l. 899

- stížnost ze dne 27.11.2003 adresátem Vladimír Mlynář, odesílatelem Milan Novák

na č.l. 900

- dopis ze dne 28.11.2003 adresátem Milan Novák, odesílatelem Mgr. Pavel Kolář

na č.l. 901

- stanovisko ze dne 29.10.2003 adresátem Vladimír Mlynář, odesílatelem Milan Novák

na č.l. 902Obžalovaní dotázáni dle § 214 tr. řádu: Bez připomínek.- dopis ze dne 24.11.2003 adresátem Milan Novák, odesílatelem Mgr. Pavel Kolář

na č.l. 903

- žádost adresátem Vladimír Mlynář, odesílatelem Milan Novák na č.l. 904

- dopis ze dne 24.9.2003 adresátem Milan Novák, odesílatelem Mgr. Pavel Kolář

na č.l. 905

- žádost adresátem Vladimír Mlynář, odesílatelem Milan Novák na č.l. 906

- dopis ze dne 4.9.2003 adresátem Milan Novák, odesílatelem Mgr. Pavel Kolář

na č.l. 907

- dopis nedatovaný s podacím razítkem Ministerstva dne 18.8.2003 adresátem

Vladimír Mlynář, odesílatelem Milan Novák na č.l. 908

- dopis ze dne 4.9.2003 adresátem Milan Novák, odesílatelem Mgr. Pavel Kolář

na č.l. 909

- dopis ze dne 8.8.2003 adresátem Vladimír Mlynář, odesílatelem Milan Novák

na č.l. 910

- dopis ze dne 8.8.2003 adresátem Vladimír Mlynář, odesílatelem Milan Novák

na č.l. 911

- dopis ze dne 18.8.2003 adresátem Milan Novák, odesílatelem Mgr. Pavel Kolář

na č.l. 912Obž. Mlynář uvádí:

Chtěl bych uvést k té kontrole z Úřadu práce, že přišla na Ministerstvo informatiky několik týdnů po jeho vzniku a fakticky kontrolovala stav, který existoval na Úřadu pro veřejné informační systémy, což byl stav skutečně mírně řečeno kritický a trvalo několik měsíců, než se podařilo dát vše do pořádku.Obžalovaní Mgr. Chmelíček a Ing. Novotný dotázáni dle § 214 tr. řádu: Bez připomínek.- dopis ze dne 24.7.2003 adresátem Mgr. Pavel Kolář, odesílatelem Milan Novák

na č.l. 913

- dopis ze dne 11.8.2003 adresátem Milan Novák, odesílatelem Mgr. Pavel Kolář

na č.l. 914 – 915

- dopis adresátem Radomír Šimek, odesílatelem Mgr. Pavel Kolář na č.l. 916

- žádost ze dne 24.7.2003, adresátem Mgr. Černý, odesílatelem Milan Novák

na č.l. 917

- dopis ze dne 24.7.2003 adresátem paní Krtičková, odesílatelem Mgr. Pavel Kolář

na č.l. 918

- žádost ze dne 24.6.2003 adresátem Vladimír Mlynář, odesílatelem paní Krtičková

na č.l. 919

- dopis adresátem Mgr. Pavel Kolář, odesílatelem Radomír Šimek na č.l. 920

- dopis ze dne 25.7.2003 adresátem Mgr. Pavel Kolář, odesílatelem Milan Novák

na č.l. 921 – 922

- dopis ze dne 24.7.2003 adresátem Milan Novák, odesílatelem Mgr. Pavel Kolář

na č.l. 923

- dopis adresátem Mgr. Pavel Kolář, odesílatelem Milan Novák na č.l. 924

- dopis ze dne 18.7.2003 adresátem Milan Novák, odesílatelem Mgr. Pavel Kolář

na č.l. 925

- dopis ze dne 4.7.2003 adresátem Milan Novák, odesílatelem Mgr. Pavel Kolář

na č.l. 926

- žádost adresátem Mgr. Pavel Kolář, odesílatelem Milan Novák na č.l. 927

- dopis ze dne 30.6.2003 adresátem Milan Novák, odesílatelem Mgr. Pavel Kolář

na č.l. 928

- příloha na č.l. 929 – 930

- dopis ze dne 19.5.2003 adresátem Vladimír Mlynář, odesílatelem Milan Novák

na č.l. 931

- dopis ze dne 17.6.2003 adresátem Ing. Fousek, odesílatelem Mgr. Pavel Kolář

na č.l. 932 – 933

- dopis ze dne 15.5.2003 adresátem Vladimír Mlynář, odesílatelem Ing. Fousek

na č.l. 934 – 935

- dopis ze dne 28.5.2003 adresátem Vladimír Mlynář, odesílatelem Ing. Fousek

na č.l. 936 – 937

- dopis adresátem Milan Novák, odesílatelem Mgr. Pavel Kolář na č.l. 938 – 939

- dopis ze dne 24.4.2003 adresátem Vladimír Mlynář, odesílatelem Milan Novák

na č.l. 940 – 941Všichni obžalovaní dotázáni dle § 214 tr. řádu: Bez připomínek.

Hlavní líčení se p ř e r u š u j e v 10.55 hodin na 15 minut.Hlavní líčení p o k r a č u j e v 11.15 hodin.

K o n s t a t u j e se, že došlo ke změně na straně obhajoby, za obhájce JUDr. Tomáše Sokola se v substituci dostavil obhájce Mgr. Štěpán Mládek, ČAK č. 11095, který do spisu v zastoupení zakládá substituční oprávnění.

Obžalovaný Mlynář s tímto postupem souhlasí.Podle § 213 odst. 1 tr. řádu pokračováno ve č t e n í listinných důkazů ze svazku č. 4:- dopis ze dne 28.5.2003 adresátem paní Krtičková, odesílatelem Vladimír Mlynář

na č.l. 942 – 943

- oznámení ze dne 30.4.2003 adresátem Vladimír Mlynář, odesílatelem paní Krtičková

na č.l. 944

- dopis ze dne 22.4.2003 adresátem Milan Novák, odesílatelem Mgr. Pavel Kolář

na č.l. 945 – 946

- žádost ze dne 10.4.2003 adresátem Vladimír Mlynář, odesílatelem Milan Novák

na č.l. 947

- dopis ze dne 2.4.2003 adresátem Vladimír Mlynář, odesílatelem Milan Novák

na č.l. 948

- dopis ze dne 10.4.2003 adresátem Radomír Šimek, odesílatelem Vladimír Mlynář

na č.l. 949

- dopis ze dne 4.3.2003 adresátem Vladimír Mlynář, odesílatelem Radomír Šimek

na č.l. 950

- dopis ze dne 24.2.2003 odesílatelem Vladimír Mlynář na č.l. 951 – 952

- dopis ze dne 23.1.2003 adresátem Vladimír Mlynář, odesílatelem Milan Novák

na č.l. 953 – 954

- dopis ze dne 24.2.2003 adresátem Milan Novák, odesílatelem Vladimír Mlynář

na č.l. 955

- dopis adresátem Vladimír Mlynář, odesílatelem Milan Novák na č.l. 956

- dopis ze dne 13.1.2003 adresovaný Ing. Fouskovi a panu Šimkovi, odesílatelem

Vladimír Mlynář na č.l. 957

- dopis ze dne 13.1.2003 na č.l. 958

- dopis ze dne 9.12.2002 adresátem Milan Novák, odesílatelem Vladimír Mlynář

na č.l. 959

- dopis ze dne 4.11.2002 adresátem Vladimír Mlynář, odesílatelem Milan Novák

na č.l. 960 – 961

- dopis ze dne 15.10.2002 adresátem Radomír Šimek, odesílatelem Vladimír Mlynář

na č.l. 962

- dopis ze dne 1.10.2002 adresátem Vladimír Mlynář, odesílatelem Radomír Šimek

na č.l. 963

- dopis ze dne 15.10.2002 adresátem Milan Novák, odesílatelem Vladimír Mlynář

na č.l. 964 – 966

- dopis ze dne 25.9.2002 adresátem Vladimír Mlynář, odesílatelem Milan Novák

na č.l. 967

- rozhodnutí ČR Úřadu práce hl. m. Prahy ze dne 11.6.2001 na č.l. 969 – 971

- platební výměr č. 7/2001 u Finančního úřadu pro Prahu 3 ze dne 31.12.2001

na č.l. 972 – 973

- oznámení Nejvyššího kontrolního úřadu ze dne 19.3.2001 na č.l. 974 – 976

- sdělení pana Šimka a paní Peškové odborového svazu určené pro Vladimír Mlynáře

ze dne 19.8.2002 na č.l. 980

- zpráva ze dne 19.8.2002 Milana Nováka určená pro Vladimíra Mlynáře

na č.l. 981Obž. Mlynář uvádí:

Tak mám připomínku, že ty pokuty z Úřadu práce pocházejí z roku 2001, tedy z Úřadu pro veřejné informační systémy, a chtěl bych zdůraznit, že tento úřad měl mnoho úředníků, dostal se do velmi rozsáhlého hrubého porušení rozpočtové kázně a další věci byly zjištěny při mém nástupu.

A na Ministerstvu informatiky jsme tento stav odstraňovali doslova několik měsíců, což se časově kryje s dobou, která je předmětem vyšetřování, a dále chci zdůraznit, upoutat pozornost soudu podle mě ke zcela normální komunikaci s odborovou organizací, s panem Šimkem a kontrastů mezi těmito dvěmi organizacemi, neboť zde padla i při svědeckých výpovědích řada obvinění na mou adresu.

Takže mé vztahy s odbory se snažily být korektní a dodal bych ještě, že jsem jednal i s paní Vondrovou, předsedkyní celého odborového svazu se snahou, aby přispěla k nějakému uklidnění situace na ministerstvu, což paní Vondrová po seznámení se situací, tak mi vysvětlila, že něco takového možné není.

Nicméně bych chtěl zdůraznit, že Nejvyšší odborový svaz se nikdy nepostavil za požadavky organizace pana Nováka, to vím, a to přesto, že o to pan Novák opakovaně žádal.Obžalovaní Mgr. Chmelíček a Ing. Novotný dotázáni dle § 214 tr. řádu: Bez připomínek.Podle § 213 odst. 1 tr. řádu se č t o u listinné důkazy, a to ze svazku č. 5:- část referátníku týkající se smlouvy o zajištění činnosti Portálu veřejné správy

TESTCOM servis, s.r.o. na č.l. 994 – 995

- zápisy z porady vedení Ministerstva informatiky na č.l. 998 – 1017Všichni obžalovaní dotázáni dle § 214 tr. řádu: Bez připomínek.Mgr. Hanzlík sděluje, že pro další část hlavního líčení udělil substituční plnou moc obhájci obž. Mlynáře – Mgr. Mládkovi, který ji přijímá. Dotčení obžalovaní a státní zástupce souhlasí s tímto postupem.

Hlavní líčení se p ř e r u š u j e ve 12.00 hodin na 60 minut.Hlavní líčení p o k r a č u j e ve 13.00 hodin.

Podle § 213 odst. 1 tr. řádu pokračováno ve č t e n í listinných důkazů ze svazku č. 5:- sdělení Ministerstva informatiky ČR na č.l. 1021

- rozhodnutí č. 386 z roku 1992 na č.l. 1022

- zřizovací listina příspěvkové organizace na č.l. 1023

- dodatek č. 1 na č.l. 1027

- původní zřizovací listina příspěvkové organizace na č.l. 1028 – 1035

- rozhodnutí ministra hospodářství ČR č. 55 ze dne 3.6.1993 na č.l. 1036

- statut TESTCOM příspěvkové organizace na č.l. 1037 – 1040

- dodatek č. 1 a dodatek č. 2 na č.l. 1041 – 1042

- původní statut na č.l. 1044 – 1052

- smlouva o poskytnutí dotace na podporu projektu na č.l. 1053 – 1061

- přílohy k té smlouvě na č.l. 1064 – 1065

- veřejná soutěž na projekt výzkumu a vývoje pro dopravu a spoje na č.l. 1066 – 1088

- rámcová smlouva na zabezpečení úkolů programu racionalizačních projektů a služeb

na č.l. 1089 – 1092

- příloha č. 1 obsahující úkoly na rok 2003 na č.l. 1093

- zadání racionalizačních úkolů – přehled na rok 2003 na č.l. 1095

- zadání racionalizačního projektu – služby na rok 2003 na č.l. 1096 – 1126Všichni obžalovaní dotázáni dle § 214 tr. řádu: Bez připomínek.- dodatek č. 1 k rámcové smlouvě na č.l. 1128 – 1129

- příloha k dodatku č. 1 na č.l. 1130 – 1131

- zadání racionalizačního projektu na č.l. 1132 – 1135

- dodatek č. 2 k rámcové smlouvě na č.l. 1136 – 1137

- příloha k dodatku č. 2 na č.l. 1138 – 1139

- zadání racionalizačního projektu na č.l. 1140 – 1148

- rozhodnutí č. 3 o poskytnutí finančních prostředků na č.l. 1149 – 1178

- rámcová smlouva na zabezpečení úkolů programu racionalizačních projektů a služeb

pro potřeby Ministerstva informatiky pro rok 2004 na č.l. 1179 – 1181

- příloha k rámcové smlouvě na č.l. 1182 – 1183

- zadání racionalizačního projektu na č.l. 1184 – 1209

- dodatek č. 1 k rámcové smlouvě na zabezpečení úkolů programu racionalizačních

projektů a služeb pro potřeby Ministerstva informatiky pro rok 2004 č.l. 1210 – 1211

- příloha k dodatku č. 1 na č.l. 1212 – 1213

- zadání racionalizačního projektu na č.l. 1214 – 1217

- příloha k dodatku č. 2 na č.l. 1218 – 1220

- zadání racionalizační projektu na služby v roce 2004 na č.l. 1221 – 1225

- dodatek č. 3 k rámcové smlouvě na č.l. 1226 – 1227

- příloha k dodatku č. 3 k rámcové smlouvě na č.l. 1228 – 1230

- zadání racionalizačního projektu na č.l. 1231 – 1232

- rozhodnutí č. 4 na č.l. 1233 – 1236

- rozhodnutí č. 4 na č.l. 1237 – 1241

- rozhodnutí č. 4 na č.l. 1242 – 1244

- rozhodnutí č. 4 na č.l. 1245 – 1248

- rozhodnutí č. 1 na č.l. 1249 – 1252

- smlouva o poskytnutí dotace na č.l. 1253 – 1279

- smlouva o poskytnutí dotace na č.l. 1280 – 1309

- smlouva o poskytnutí dotace na č.l. 1310 – 1339

- rámcová smlouva na zabezpečení úkolů programu racionalizačních projektů a služeb

pro potřeby Ministerstva informatiky pro rok 2005 na č.l. 1340 – 1343

- příloha k této rámcové smlouvě na č.l. 1344 – 1345

- zadání racionalizačního projektu na č.l. 1346 – 1379Všichni obžalovaní dotázáni dle § 214 tr. řádu: Bez připomínek.Podle § 213 odst. 1 tr. řádu se č t o u listinné důkazy, a to ze svazku č. 6:- organizační řád Ministerstva informatiky ČR na č.l. 1380 – 1414Podle § 213 odst. 1 tr. řádu se čet a státnímu zástupci, obhájcům a obžalovaným p ř e d k l á d á k nahlédnutí tabulka organizační struktura MI ČR na č.l. 1415 – 1416.Všichni obžalovaní dotázáni dle § 214 tr. řádu: Bez připomínek.Podle § 213 odst.1 tr. řádu pokračováno ve č t e n í listinných důkazů ze svazku č. 6:- organizační řád Ministerstva informatiky ČR na č.l. 1417 – 1451Podle § 213 odst. 1 tr. řádu se čte a státnímu zástupci, obhájcům a obžalovaným p ř e d k l á d á k nahlédnutí organizační struktura MI ČR na č.l. 1452.Všichni obžalovaní dotázáni dle § 214 tr. řádu: Bez připomínek.Podle § 213 odst. 1 tr. řádu pokračováno ve č t e n í listinných důkazů ze svazku č. 6:- organizační řád Ministerstva informatiky ČR na č.l. 1453 – 1488Podle § 213 odst. 1 tr. řádu se čte a státnímu zástupci, obhájcům a obžalovaným p ř e d k l á d á k nahlédnutí změna v organizační struktuře.Všichni obžalovaní dotázáni dle § 214 tr. řádu: Bez připomínek.Podle § 213 odst. 1 tr. řádu pokračováno ve č t e n í listinných důkazů ze svazku č. 6:- rozpočet pro rok 2002 týkající se TESTCOMU na č.l. 1560 – 1582

- skutečnost roku 2002 TESTCOMU na č.l. 1583 – 1598

- rozpočet roku 2003 TESTCOMU na č.l. 1599 – 1621

- obratová předvaha roku 2003 TESTCOMU na č.l. 1622 – 1639

- skutečnost roku 2003 TESTCOMU na č.l. 1640 – 1655

- rozpočet roku 2004 TESTCOMU na č.l. 1656 – 1680

- skutečnost roku 2004 TESTCOMU na č.l. 1681 – 1695Všichni obžalovaní dotázáni dle § 214 tr. řádu: Bez připomínek.Podle § 213 odst. 1 tr. řádu se č t o u listinné důkazy, a to ze svazku č. 7:- seznam společností s ručením omezeným na č.l. 1713Všichni obžalovaní dotázáni dle § 214 tr. řádu: Bez připomínek.Podle § 213 odst. 1 tr. řádu se č t o u listinné důkazy, a to ze svazku č. 8:- jmenovací dekret ohledně jmenování Mgr. Chmelíčka do funkce náměstka ministra

na č.l. 1791

- příloha ke jmenovacímu dekretu na č.l. 1792 – 1793

- platové výměry týkající se Mgr. Chmelíčka na č.l. 1794 – 1795

- dohoda o rozvázání vedlejšího pracovního poměru mezi Ministerstvem informatiky

a zaměstnancem Mgr. Chmelíčkem ze dne 29.1.2004 na č.l. 1796

- odvolání z funkce Mgr. Chmelíčka na č.l. 1797

- nový model provozu Portálu veřejné správy na č.l. 1798 – 1805Podle § 213 odst. 1 tr. řádu se čte a státnímu zástupci, obhájcům a obžalovaným p ř e d k l á d á k nahlédnutí nákres.Obž. Mlynář uvádí:

Chtěl bych se vyjádřit k problematice odvolání náměstka Chmelíčka z funkce, protože jsem v tu dobu už podlehl nekonečnému tlaku korespondence, která zde byla čtena, a to tlaku médií, takže jsem nakonec ustoupil a pana Chmelíčka jsem odvolal z funkce, protože jsem nebyl ochoten trávit čas neustálým vysvětlováním, jak se věci mají, a na Ministerstvu už byl do té doby dostatečně znám, takže ten původní účel spojení TESTCOMU výzkumného ústavu s Ministerstvem už byla naplněn.Obžalovaní Mgr. Chmelíček a Ing. Novotný dotázáni dle § 214 tr. řádu: Bez připomínek.

K o n s t a t u j e se, že do jednací síně se dostavil ve 14.20 hodin obhájce Mgr. Hanzlík a osobně převzal obhajobu obžalovaného Mgr. Chmelíčka.Podle § 213 odst. 1 tr. řádu pokračováno ve č t e n í listinných důkazů ze svazku č. 8:- příkaz ředitele N401/2003 k zajištění závodního stravování TESTCOM na č.l. 1806

- smlouva o spolupráci na projektu Portál veřejné správy na č.l. 1808 – 1809Všichni obžalovaní dotázáni dle § 214 tr. řádu: Bez připomínek.Podle § 213 odst. 1 tr. řádu se č t o u listinné důkazy, a to ze svazku č. 9:- sdělení České televize na č.l. 1937, č.l. 1944Obžalovaný Mgr. Chmelíček uvádí:

Upozorňuji, že ve zprávě České televize je uveden špatný datum skončení mého pracovního poměru.Obžalovaní Ing. Novotný a Vladimír Mlynář dotázáni dle § 214 tr. řádu: Bez připomínek.

Hlavní líčení se p ř e r u š u j e ve 14.30 hodin na 15 minut.Hlavní líčení p o k r a č u j e ve 14.45 hodin.

Podle § 213 odst. 1 tr. řádu pokračováno ve č t e n í listinných důkazů ze svazku č. 9:- zpráva Ministerstva informatiky na č.l. 1946Obž. Mlynář uvádí:

Tak ty referátníky, které zde byly čteny, byly vyžádány na návrh obhajoby, a ty se týkají jiných věcí a mají pouze doložit to, že bylo zavedenou a běžnou praxí, že pokud některý z pracovníků nesouhlasil v tom systému, ten referátník se vracel, čili věcně a obsahově se týkají zcela jiných věcí.Obžalovaní Mgr. Chmelíček a Ing. Novotný dotázáni dle § 214 tr. řádu: Bez připomínek.Podle § 213 odst. 1 tr. řádu pokračováno ve č t e n í listinných důkazů ze svazku č. 9:- informace o prošetření podnětu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

na č.l. 1950 – 1951

- materiály dodané Capitol Internet Publischer na č.l. 1972 – 1996

- zápis z valné hromady společnosti TESTCOM servis, s.r.o. na č.l. 2000 – 2001

- jednatelská smlouva ze dne 10.11.2003 mezi TESTCOM servisem, s.r.o. a

Mgr. Chmelíčkem na č.l. 2002 – 2004

- jednatelská smlouva ze dne 10.11.2003 týkající se Víta Novotného na č.l. 2005 – 2007

- zápis z valné hromady ze dne 8.1.2004 na č.l. 2018

- dodatek č. 1 na č.l. 2019Všichni obžalovaní dotázáni dle § 214 tr. řádu: Bez připomínek.Podle § 213 odst. 1 tr. řádu se č t o u listinné důkazy, a to ze svazku č. 10:- tabulka předložená svědkem Baránkem na č.l. 2145

- podpisový vzor člena dozorčí rady založený JUDr. Maiem na č.l. 2146

- vyjádření JUDr. Maie na č.l. 2147

- listiny ze sbírky listin Městského soudu v Praze zn. C96278 na č.l. 2252 – 2307Všichni obžalovaní dotázáni dle § 214 tr. řádu: Bez připomínek.

Prohlášenou s n e s e n í :

Hlavní líčení se p ř e r u š u j e do zítřejšího dne 27.10.2006 do 09.00 hodin opět do č.dv. 214/III. patro, což všichni přítomní berou na vědomí.Hlavní líčení skončeno v 15.25 hodin.JUDr. Silvie S l e p i č k o v á

předsedkyně senátu

PÚ:

Eva HolečkováTento protokol byl sepsán podle § 55b odst. 2 tr. řádu dne 8.11.2006.

Zvukový nosič je uložen v trezoru Městského soudu v Praze v č.dv. 93/II. patro.

CD č. 453/06.