mlynar.cz
mlynar.cz
Poslat emailem27.10.2006

Protokol 11 - čtení důkazů

sp. zn.  2 T 1/2006

Protokol o hlavním líčení
(pořízen autentický zvukový záznam)
pokračováno v přerušeném hlavním líčení

Městský soud v Praze dne 27. října 2006  v  9.00 hod.v jednací síni č. dv. 214/III.

Trestní věc proti obžalovaným
Mgr. Dušan Chmelíček, ing. Vít Novotný a Vladimír Mlynář
pro trestné činy dle §§ 255/1,2a,3 – 9/2 tr. zák. a další


Přítomni:

Předsedkyně senátu:            JUDr. Silvie Slepičková

Přísedící:                JUDr. Karel Dlabač
                    Zdeňka Peltanová
                    ing. Jaroslav Kouba – náhradní soudce
                
Protokolující úřednice:        Zuzana Kohlová

Za MSZ:                Mgr. Jan Karabec

Za poškozenou spol. TESTCOM:     nikdo – doručení vykázáno

Obžalovaní:                Mgr. Dušan Chmelíček – osobně, OP
                    ing. Vít Novotný – osobně, OP
                    Vladimír Mlynář – osobně, OP
Totožnost ověřena dle občanských průkazů.
    
Obhájci:        Mgr. Michal Hanzlík - osobně, ev. č. ČAK 9067
                 - za obž. Mgr. Chmelíčka
        JUDr. Přemysl Hochman  - osobně, ev. č. ČAK 2259
                                             - za obž. ing. Novotného
        JUDr. Průšová i.s. JUDr. Tomáš Sokol  
- za obž. Mlynáře
Totožnost ověřena dle osvědčení České advokátní komory.

Podrobně zopakován průběh hlavního líčení ve smyslu ust. § 219 odst.3 tr.ř.

Podle § 213/1 tr.řádu se čte ze svazku č.11

-    smlouva o vydávání obchodního věstníku na č.l. 2310-2312 včetně příloh a č.l. 2313-2315
-    originál smlouvy o spolupráci při vydávání obchodního věstníku uzavřený mezi Testcom, příspěvková organizace a Ekonomia, a.s. jehož ověřená verze na č.l. 2404-2411 včetně příloh na č.l. 2412-2422
-    dodatek č.1 a č.2 na č.l. 2423-2427

Obžalovaní dotázáni podle § 214 tr.řádu:

Obž. Mlynář uvádí:

Chtěl bych vznést připomínku, kterou bych chtěl vysvětlit některé souvislosti. Zdůraznit, že nařízení vlády 503, které změnilo formu vydávání závaznou právní formu elektronického obchodního věstníku nám uložilo respektovat dosavadní vydavatelské vztahy s nakladatelstvím Ekonomia kvůli problému, který existoval z nevypověditelností smlouvy na vydávání tištěného obchodního věstníku. Zdůrazňuji to proto, že tady padala otázka, proč byla uzavřena smlouva s nakladatelstvím Ekonomia a proč s ním byla uzavřena bez výběrového řízení. My jsme neměli žádnou jinou možnost podle usnesení vlády, než uzavřít smlouvu s nakladatelstvím Ekonomia, bylo to zde vysvětlováno. Zdůrazňuji to proto, že to nebylo na náš návrh, bylo to na návrh pana místopředsedy Jahna doplněno do tohoto usnesení a bylo to pro nás závazné.
Druhou věcí, kterou bych chtěl zdůraznit jsou data. Podpis smlouvy byl 18.12.2003 moje pověření Testcomu servis bylo ze 17.12.2003 a myslím si, že to zřetelně vysvětluje, proč jsme konaly i další kroky kolem Testcomu servisu přesto, že jsme měli jak bylo prokázáno v té době již vytýkací dopis od pana ministra Sobotky. 1.1.2003 musel začít vycházet obchodní věstník, právní důsledky stavu kdyby nevycházel v právně závazné podobě jsou nedohlédnutelné.
Dále bych chtěl zdůraznit datum 26.2.2004, kdy byla čtena smlouva s Testcomem, výzkumným ústavem, neboť zde bylo několikrát poukazováno na problematiku  časových souvislostí mezi rozhodnutím zrušit Testcom a skutečným zrušeným. Je to zřetelné, Testcom servis mohl být rušen ve chvíli, kdy byla nově uzavřena smlouva s Testcomem, výzkumným ústavem a Economií. Tím se ta data, podle mého soudu, naprosto zřetelně a jasně vysvětlují.
Chtěl bych také zdůraznit, že to,  že Economia je držitelem obchodní značky Obchodní věstník. Stát nemá ani jinou možnost ani do budoucna, než spolupracovat s nakladatelstvím Economia.
K těm časovým řadám, počátkem roku 2004 byl jeden z řady mnoha desítek problémů v té době. Se zpětným pohledem to vypadá jako jedna z nejdůležitějších věcí, která se na ministerstvu dělá, ale nebyla to pravda, byl to jeden z problémů a proto byl řešen standardním postupem a proto tam jsou takové časové lhůty.
Nařízení vlády 503 je vydáno na základě usnesení vlády, které muselo předcházet. A v usnesení vlády byl doplněn na návrh pana místo předsedy Jahna poslední bod usnesení, kterým se ukládalo Ministerstvu informatiky respektovat dosavadní nakladatelské vztahy. Argument a důvod byl ten, že nakladatelství Economia mělo tuším od roku 1990 smlouvu na vydávání tištěné formy obchodního věstníku a ta byla nevypověditelná, protože to je smlouva poplatná době roku 1990 a hrozilo v případě, že bychom nakladatelství Economia tuto smlouvu vypověděli, tak hrozily právní spory, hrozba arbitráž, neboť nakladatelství Economia má zahraničního investora a příjmy nakladatelství Economia v uplynulých letech z vydávání obchodního věstníku byly značné. To je zřejmé z částek, které upozorňuji, již podléhají situaci, kdy zákonem byl změněn rozsah povinností povinných údajů zveřejňované v obchodním věstníku. V minulých letech těch povinných údajů byl ještě mnohem větší, tudíž výnosy Economie musely být mnohem větší. Usnesení vlády mi uložilo, takto připravit nařízení vlády, které bylo příslušným způsobem vydáno.

Obžalovaní Mgr. Chmelíček a Ing. Novotný dotázáni podle § 214 tr.ř. : Bez připomínek.

Podle § 213/1 tr.řádu se čte :

-    seznam realizovaných prací na č.l. 2316
-    sdělení Ministerstva informatiky na č.l. 2320
-    sdělení Ekonomie, a.s. na č.l. 2326
-    sdělení Testcom, příspěvkové organizace na č.l. 2362
-    originály z porad vedení Testcomu, jejich ověřené kopie jsou na č.l. 2365-2402

Obžalovaní dotázáni podle § 214 tr.řádu:Všichni bez připomínek.

Podle § 213 odst.1 tr.ř. se dále čte :

-    sdělení Ministerstva školství a tělovýchovy mládeže na č.l. 2436
-    zpráva Ministerstva pro místní rozvoj na č.l. 2441
-    originál referátníku Ministerstva informatiky č.j. 1136/2003 na č.l. 2447-2452
-    originál souhlasu, fotokopie na č.l. 2461
-    originál pověření z 26.2.2004, fotokopie na č.l. 2462
-    výpis z centrální adresy
-    potvrzení o příjmu e-mailu
-    výpověď z pracovního poměru

Obžalovaní dotázání podle § 214 tr.řádu: Všichni bez připomínek.

Podle § 213/1 tr.řádu se čtou originály účetnictví TESTCOM servisu,s.r.o, jehož ověřená fotokopie je založena v příloze č. 1 :

-    přiznání k dani z přidané hodnoty za prosinec 2003
-    interní účetní doklady
-    výpisy z knihy faktur přijatých a odeslaných
-    faktury, které vystavoval Eko servis Praha za své účetní a daňové služby
-    faktura č.2003808421 na částku 42.949,- Kč
-    jednotlivé účetní doklady k faktuře
-    interní doklad, který se vztahuje k faktuře o odměně a výdajů advokátní kanceláře
-    faktury společnosti Capitol
-    interní účetní doklady, které se týkají mzdy odměn jednatelů
-    výpisy z účtů
-    hromadné příkazy
-    účetní doklady týkající se mezd, pojištění
-    výplatní listiny
-    faktury
-    přiznání k dani z přidané hodnoty za I. čtvrtletí 2004

Obžalovaní dotázáni podle § 214 tr.řádu:Všichni bez připomínek.


Vyhlášeno
U s n e s e n í

V 10.35 hodin se jednání   p ř e r u š u j e    na 15 minut.


V 10.50 hodin pokračováno v hlavním líčení.

Podle § 213/1 tr.řádu se čte příloha č.2, což jsou doklady, které zaslalo Ministerstvo informatiky

-    zápisy z porad vedení Ministerstva informatiky od 1.5.2003 do 31.8.2003
-    dopis ministra Sobotky
-    referátníky na základě požadavků obž. Mlynáře

Obžalovaní dotázáni dle § 214 tr.řádu:

Obž. Mlynář uvádí:

Jenom bych zopakoval k těmto referátníkům, že to jsou věci, které nesouvisí s portálem. Jenom mají dokumentovat, že v případě, že se vyskytly připomínky, tak se určitým způsobem postupovalo a převážně jde o referátníky, na kterých jsou připomínky těch, kteří v tom předmětném referátníku, o který tady jde, připomínky neměli. Tyto referátníky dokumentují, že bylo standardním postupem, měl-li pracovník výhrady, ty připomínky učinit. Jinak to nemá žádnou souvislost.

Obžalovaní Mgr. Chmelíček a Ing. Novotný : Bez připomínek.


Podle § 213/1 tr.řádu se čtou originály listin, které předložil TESTCOM, příspěvková organizace a jejichž ověřené fotokopie jsou založeny v příloze č.5, a to :

-    smlouva o individuálních podmínkách odměňování Mgr. Chmelíčka
-    odvolání z funkce ředitele Testcomu dnem 31.1.2004
-    jmenování do funkce náměstka ministra a ředitele Testcomu Mgr. Chmelíčka 1.2.2003
-    odvolání z funkce náměstka ministra a ředitele Testcomu Mgr. Chmelíčka dne 15.8.2004
-    platový výměr od 1.2.2004
-    příloha ke jmenovacímu dekretu
-    jmenování do funkce ředitele příspěvkové organizace Testcom Mgr. Chmelíčka
-    dodatek ke jmenovacímu dekretu
-    smlouvy o individuálních podmínkách odměňování
-    jmenovací dekret Ing. Novotného z 1.7.2003
-    dodatek k jeho jmenovacímu dekretu
-    sdělení pracovního poměru, vyplácení mzdy, individuální smlouva o výši mzdy a podmínkách
-    popis práce - úsek ředitele Testcom pro Ing. Novotného
-    změna popisu jeho práce z 3.11.2003
-    popis práce k 15.4.2004, smlouva o individuálních podmínkách odměňování z 26.5.2005
-    smlouva podepsaná 30.12.2004 a 30.12.2005
-    výroční zpráva Testcomu 2002, 2004, 2005
-    originál likvidačního listu na částku 2.974.757,80 Kč
-    originál dohody o vypořádání vzájemných vztahů mezi Testcomem a Testcom servisem, s.r.o. z 12.3.2004
-    příloha č.1 ze 4.3.2004
-    originály rozhodnutí č.55 o vydání statutu jmenování členů dozorčí rady
-    originál statutu
-    dodatek č.1 ze 4.9.3003
-    dodatek č.2 z 25.2.2004


Obžalovaní dotázáni dle § 214 tr.řádu:

Obž. Novotný uvádí:

Měl  bych pouze připomínku k rezervnímu fondu ve výroční zprávě z roku 2003, že tam zaznělo 10 mil Kč k založení Testcom servis, s.r.o. Tam vypadla a nikdo si toho nevšiml, jedna věta, protože se platila ztráta z předchozích let. Součet odpovídá 7,5 mil plus rozdíl 2,7 mil je ztráta z předchozího roku, kterou jsme zaplatili.

Obžalovaní Mlynář a Mgr. Chmelíček : Bez  připomínek.


Vyhlášeno
U s n e s e n í

Ve 12.00 hodin se jednání   p ř e r u š u j e    do 12.45  hodin.


Ve 12.45 hodin pokračováno v hlavním líčení.

Do jednací síně se dostavila Mgr. Alena Haplová ČAK č.11066 i.s. Mgr. Michal Hanzlík za obž. Mgr. Chmelíčka, která zakládá do spisu substituční plnou moc. Dotčený obžalovaný s tímto postupem souhlasí.

Podle § 213/1 tr.řádu se dále z přílohy č.5 čte :

-    organizační řád Testcomu, příspěvkové organizace k 1.1.2000 na č.l. 228-242
-    dodatek č.1 k tomuto organizačnímu řádu na č.l. 243
-    dodatek č.2 k tomuto organizačnímu řádu na č.l. 244-246
-    dodatek č.3 k tomuto organizačnímu řádu na č.l. 247-248
-    organizační řád Testcomu z 23.1.2004 na č.l. 249-264
-    dodatek č.1 k tomuto organizačnímu řádu na č.l. 265-266
-    dodatek č.2 k tomuto organizačnímu řádu na č.l. 267-269
-    dodatek č.3 k tomuto organizačnímu řádu na č.l. 270-271
-    dodatek č.4 k tomuto organizačnímu řádu na č.l. 272

Obžalovaní dotázáni podle § 214 tr.řádu:Všichni bez připomínek

Podle § 213 odst.1 tr.ř. se dále ze svazku č. 5 čte :


-    spisový a skartační řád Testcomu na č.l. 274-301
-    nový spisový a skartační řád Testcomu na č.l. 302-325
-    pracovní řád Testcomu směrnice N201/2001, platí od 1.1.2001 na č.l. 326-337
-    dodatek č.1 na č.l. 338-339
-    dodatek č.2 na č.l. 340-343
-    pracovní řád na č.l. 344-354
-    směrnice zajišťování nákupu, evidence majetku a o zacházení s neopotřebitelným majetkem na č.l. 355-380
-    směrnice o vstupu do Testcomu a zabezpečení majetku Testcom na č.l. 381-403
-    dopravně-provozní řád Testcomu na č.l. 404-408
-    podpisový řád Testcomu na č.l. 409-414
-    podpisový řád Testcomu na č.l. 427-438
-    dodatek č.1 na č.l. 439-440
-    směrnice o účetnictví v Testcomu od 1.1.2001 na č.l. 441-450
-    dodatek č.1 na č.l. 451-452
-    směrnice o účetnictví v Testcomu na č.l. 453-463
-    dodatek č.1 na č.l. 464

Obžalovaní dotázáni podle § 214 tr.řádu: Všichni bez připomínek.

Podle § 213/1 tr.řádu se čtou originály Smluv doručených Ministerstvem informatiky ČR,  jejichž ověřené fotokopie jsou založeny v  příloze č.6, a to :

-    smlouva uzavřená mezi Ministerstvem informatiky a Aspi na č.l. 477-505
-    smlouva o převodu práv z 18.12.2003 na č.l. 508-517
-    základní prováděcí smlouva na č.l. 883-908
-    dodatek č.1 k základní prováděcí smlouvě
-    dodatek č.2 k základní prováděcí smlouvě
-    dodatek č.3 k základní prováděcí smlouvě
-    dodatek č.4 k základní prováděcí smlouvě

Obžalovaní dotázáni podle § 214 tr.řádu:Obžalovaní Mgr. Chmelíček a Ing. Novotný bez připomínek.


Obž. Mlynář uvádí:

Soud si z rozsahu těch materiálů si může udělat představu, co bylo hlavní činností práce ministerstva a s jakým typem smluv jsme přicházeli do styku ve vztahu k množství zaměstnanců Ministerstva informatiky. Z toho vidíte, jak složitý materiál to je.

K dotazu předsedkyně senátu na státního zástupce, obhájce a obžalované, zda mají nějaké návrhy na doplnění dokazování:

Mgr. Haplová uvádí:

Do středy podáme písemný návrh včetně znaleckého posudku, který se týká smlouvy se společností Capitol a zabývá se pracemi, které byly na základě té smlouvy dělány a ceny služeb. Zatím nemáme jiné návrhy na doplnění dokazování

JUDr. Hochman uvádí:

Nemáme návrhy na doplnění dokazování.

JUDr. Průšová uvádí:

Nemáme žádné návrhy na doplnění dokazování.

Obžalovaní bez návrhů a připomínek.

Státní zástupce uvádí:

Navrhuji vyslechnou svědkyni Vrchotovou z Ministerstva informatiky – vnitřní kontrola. Nemám další návrhy.


Vyhlášeno
U s n e s e n í

Hlavní líčení   o d r o č u j e   na 13.-15.11.2006 od 9.00 hodin do č.dv. 214/III. patro. A náhradní dny 23.-24.11.2006 od 9.00 hodin s tím, že jednací síň bude sdělena dodatečně, což všichni přítomní berou na vědomí.


Skončeno ve 14.00 hodin.

JUDr. Silvie Slepičková
  předsedkyně senátu    

Protokolující úřednice:
Zuzana Kohlová


Tento protokol byl sepsán podle § 55b odst. 2 tr.řádu dne 9. listopadu 2006.
Zvukový nosič je uložen v trezoru u Městského soudu v Praze č.dv. 93/II.patro.
č.CD 479/06.