mlynar.cz
mlynar.cz
Poslat emailem15.11.2006

Protokol 14 - čtení důkazů

                                                                                                                                             sp. zn. 2 T 1/2006

Protokol o hlavním líčení
(pořízen autentický zvukový záznam)
pokračováno v přerušeném hlavním líčení


Městský soud v Praze dne  15. listopadu 2006  v  09.00 hodin  v č. dv.  214/III. patro

Trestní věc proti obžalovaným
Mgr. Dušan Chmelíček, Ing. Vít Novotný a Vladimír Mlynář
pro trestné činy dle §§ 255/1,2a, 3 – 9/2 tr. zákona a další

Přítomni:

Předsedkyně senátu:    JUDr. Silvie Slepičková

Přísedící:            JUDr. Karel Dlabač
                Zdeňka Peltanová
                Ing. Jaroslav Kouba – náhradní soudce             

Protokolující úřednice:    Eva Holečková

Za MSZ:            Mgr. Jan Karabec

Za poškozenou spol. TESTCOM:  nikdo – doručení vykázáno

Obžalovaní:            Mgr. Dušan Chmelíček – osobně – OP č.
                                  Ing. Vít Novotný – osobně –
                                           Vladimír Mlynář – osobně – OP
Totožnost ověřena dle občanských průkazů.

Obhájci:    Mgr. Michal Hanzlík – osobně za obž. Chmelíčka – ČAK
                                                                               č. 9067
                                           JUDr. Přemysl Hochman – osobně za obž. Novotného –
                                                                                   – ČAK č. 2259
                                           Mgr. Štěpán Mládek – i.s. JUDr. Tomáše Sokola – osobně
                                                                            za obž. Mlynáře – ČAK č. 11095
                                           Totožnost ověřena dle osvědčení České advokátní komory.


Pokračováno v přerušeném hlavním líčení.

Předsedkyně senátu sdělila podstatný obsah dosavadního jednání ve smyslu ustanovení § 219 odst. 3 tr. řádu.


Podle § 213 odst. 1 tr. řádu se  č t o u  listiny ze svazku č. 15 trestního spisu:

-    trestní oznámení podané Milanem Novákem na čl. 3024-3029

Povolena krátká rozmluva obžalovaného Mlynáře se svým obhájcem.

Obžalovaný Mlynář uvádí:
Chtěl bych jen zopakovat, že pan Novák byl propuštěn z Ministerstva informatiky poté, co byl přistižen ostrahou objektu, jak dopisuje kontrolní zápisy do knihy objektové bezpečnosti, nejsem si jistý přesným názvem té listiny.
Opakovaně jsem zde ale popisoval záležitost týkající se pana Nováka a nebudu se s tím více zdržovat, ale chtěl bych požádat soud, aby zvážil to, zda je vhodné tento listinný materiál založit do spisu a připustit jako důkaz, neboť se domnívám, že s předmětnou věcí nemá nic společného.

Obžalovaní Mgr. Chmelíček a Ing. Novotný dotázáni dle § 214 tr. řádu: Bez připomínek.

-    emailová korespondence Hany Vrchotové na čl. 3071-3072
-    prohlášení Ing. Jitky Mošničkové na čl. 3073
-    výpis internetových stránek Ministerstva informatiky „Milion elektronických podání“ na čl. 3074
-    popis práce Mgr. Roberta Vraštiaka na čl. 3075

Podle § 213 odst.1 tr.ř. se čtou originály listinných důkazů, jejichž soudem ověřené fotokopie jsou založeny v Příloze 11 :

-     originál souhlasu s vysláním a jmenováním jednatelem TESTCOM servis, s.r.o. na čl. 3299
-    příloha k č.j. 21-0456/03- stanovisko MI ČR k Testcomu na čl. 3300-3301
-    pracovní posudek ze dne 30.12.2003 vypracovaný Ing.Hochmanem na Ing.Prouzu na čl. 3296
-    dopis ze dne 6.4.2001 adresovaný Ing.Prouzovi Ing. Hochmanem na čl. 3297

Obžalovaný Mgr. Chmelíček uvádí:
Tak myslím, že TESTCOM servis, s.r.o. tyto originály nemá.
Co se týká toho podepsaného dopisu panem Hochmanem, tak tam je založena v personálním spise pouze kopie, protože originál se pravděpodobně dostal k panu Prouzovi.

Obžalovaní Ing. Novotný a Mlynář dotázáni dle § 214 tr. řádu: Bez připomínek.


Podle § 213 odst.1 tr.ř. se čtou originály listinných důkazů, jejichž soudem ověřené fotokopie jsou založeny v Příloze 11 :

      -     sdělení MI ČR ze dne 13.11.2006 na čl. 3302
-    původní záměr vzniklý na ÚVISU na čl. 3303-3339
-    projektový záměr na čl. 3340-3351
-    věcný záměr IBM na čl. 3352-3377
-    věcný záměr společnosti Microsoft na čl. 3378-3383
-    referátník sekce S4 č.j. MI 2742/2004-41 ze září roku 2004 na čl. 3384-3401
-    plán atestačního řízení pro informační systém Portálu veřejné správy datovaný
dnem 29.9.2004 na čl. 3401-3414

Obžalovaný Mgr. Chmelíček uvádí:
Chtěl bych uvést, že došlo na Ministerstvu informatiky tak, jako na jiných ministerstvech k rozsáhlým personálním změnám, tzn. já když hovořím z pozice třeba TESTCOMU servis, s.r.o., tak vím, že v současné době se nám velmi těžce hledá na ministerstvu partner, který by v některých činnostech buď vzal zodpovědnost nebo mohl nějak rozhodovat tak jako zřizovatel.
Tzn. chtěl jsem jen upozornit na to, že některá možná vyjádření Ministerstva informatiky mohou trpět touto skutečností.
Fakticky pouze třeba z Portálu veřejné správy, z toho tak, jak moji kolegové komunikují, tak tam nejen z vedení, ale i z těch lidí nezůstal téměř nikdo a zůstali pouze lidé na aktivních pozicích, takže vykonávali aktivní činnosti.
Tzn. že oni musí se někde ptát a v momentě, že se nemají, kde ptát, tak pokud ty dokumenty nedohledají, tak pak na některé věci neumí odpovědět.

Obžalovaný Mlynář uvádí:
Chtěl bych vysvětlit, co to jsou atestace, protože se zde o nich opakovaně mluví.
Zákon č. 365/2000 Sb. dávno před vznikem Ministerstva informatiky zavedl princip tzv. atestačních protokolů pro informační systémy veřejné správy, a v laické řeči to znamenalo, že v České republice některé soukromé firmy, které dostaly povolení od úřadu pro veřejné informační systémy, byly oprávněny podle zákona č. 365 dělat atesty informačních systémů veřejné správy, což laicky stručně řečeno znamenalo, že schvalovaly informační systémy ve státních úřadech, dávaly na ně „štempl“, že mohou fungovat.
Těch firem bylo sedm nebo osm v České republice a byl to pro ně velmi výhodný buisniss, který věcně podle mého hlubokého přesvědčení neměl žádný obsah jiný než že jakýkoliv úřad chtěl spustit třeba počítačovou síť nebo používat informační systém, musel si pozvat a zaplatit velmi draze soukromou firmu, která má na to dala razítko.
Tento systém byl zrušen novelou zákona č. 365, která byla schválena snad v roce 2004 a byl to typický krok zjednodušení fungování informačních systémů veřejné správy a ten princip kooperace informačních stran mezi sebou byl nahrazen tzv. standardy komunikačními, tzn. že všechna data opouštějící nějaký informační systém musela mít nějaký předepsaný tvar tak, aby je jiný informační systém u státních úřadů mohl přijímat.
Ale zrušil se podle mne zcela nesmyslný systém, kdy nějaká firma přicházela kontrolovat ta technické zařízení a podobné věci, a vznikaly o tom hromady papírů a platil za to stát nesmyslné peníze.
Nicméně, protože odborová organizace pana Nováka opakovaně posílá stížnosti, že Portál veřejné správy nemá atest, je spornou otázkou odbornou, zda Portál je informační systém či nikoli, to je velmi problematická otázka, přesto abych měl klid od stížností od pana Nováka, jsem nařídil, aby Portál prošel atestací, tzn. museli jsme zaplatit soukromé firmě to, že atestovala tím postupem podle zákona č. 365.
A uvádím to zde proto, že všechny ty doklady byly součástí toho atestačního řízení, kdy se musejí podat všechny doklady o historii projektu atd., tudíž se tam objevily i materiály z roku 2001 z doby ÚVISU, se kterými ministerstvo samo nemělo nic společného.
Ale nejdůležitější je, že ta analýza ekonomická, která zde byla přečtena před dvěmi dny, nebyla součástí tohoto oficiálního materiálu, já jsem ji nikdy neviděl a zdůrazňuji to proto, že opakovaně tady se objevovaly otázky směrem k tomu, jaké mohl mít Portál výnosy apod.

Obžalovaný Ing. Novotný dotázán dle § 214 tr. řádu: Bez připomínek.

Podle § 213 odst.1 tr.ř. se čtou originály listinných důkazů, jejichž soudem ověřené fotokopie jsou založeny v Příloze 11 :

-    referátník č.j. MI 513/0093/03 s obsahem věcný záměr projektu z února roku 2003 na čl. 3415-3428
-    provozní řád Portálu veřejné správy pro uživatele datován dnem 20.5.2003 na čl. 3429-3434
-    referátník Portálu veřejné správy z prosince roku 2004  na čl. 3445-3545

Všichni obžalovaní dotázáni dle § 214 tr. řádu: Bez připomínek.


Č t e  se  podstatný obsah spisu Městského soudu v Praze, sp.zn. F112637/03, jehož soudem ověřená fotokopie je založena v Příloze 11 – 2 díl:

-    návrh podaný dne 4.11.2003 na č.l. 1 – 2 ( 3590-3591 )
-    čestné prohlášení správce vkladu TESTCOM servis, s.r.o. na č.l. 3 ( 3592 )
-    prohlášení KB o složeném vkladu na č.l. 4 ( 3593 )
-    živnostenské listy vydané na TESTCOM servis, s.r.o. datované dnem 15.10.2003
na dobu neurčitou na č.l. 5 – 14 (3595-3602 )
-    čestné prohlášení obžalovaného Ing. Víta Novotného na č.l. 15 (3603)
-    čestné prohlášení obžalovaného Mgr. Dušana Chmelíčka na č.l. 16 (3605)
-    souhlas s umístěním sídla na č.l. 18 (3607 )
-    výpis z Katastru nemovitostí na č.l. 19 – 20 (3608-3609)
-    podpisové vzory jednatelů ze dne 23.10.2003 na č.l. 21 – 22 (3610-3611)
-    usnesení MS v Praze o zápisu společnosti do Obchodního rejstříku ze dne 10.11.2003
      na č.l. 23 – 24 včetně doručenek ( 3612-3615)

Č t e  se podstatný obsah spisu Městského soudu v Praze, sp.zn. F116583/03, jehož soudem ověřená fotokopie je založena v Příloze 11 – 2 díl:

-    návrh na zápis změn na č.l. 25 ( 3552)
-    zápis z valné hromady ze dne 12.11.2003 na č.l. 26 (3553)
-    podpisové vzory na č.l. 27 – 29 (3554-3556)
-    usnesení MS v Praze ze dne 21.11.2003 na č.l. 30 – 31 včetně doručenky (3612-3615)

Č t e  se podstatný obsah spisu Městského soudu v Praze, sp.zn. F124097/03, jehož soudem ověřená fotokopie je založena v Příloze 11 – 2 díl:


-    návrh na zápis změn společnosti TESTCOM servis, s.r.o. podaný dne 8.12.2003
      na č.l. 32 ( 3559)
-    čestná prohlášení na č.l. 33 – 35 (3560-3562 )
-    plná moc týkající se zplnomocnění jednatele Ing. Víta Novotného k převzetí
usnesení o provedené změně společnosti ze dne 4.12.2003 na č.l. 36 ( 3563)
-    rejstříky trestů ze dne 26.11.2003 na č.l. 37 – 39 ( 3564-3567)
-    usnesení MS v Praze ze dne 9.12.2003 na č.l. 40 včetně doručenek (3568-3569)
-    sdělení obžalovaného Ing. Novotného z ledna roku 2004 na č.l. 42 (3570 )


Č t e  se podstatný obsah spisu Městského soudu v Praze, sp.zn. F26045/04 jehož soudem ověřená fotokopie je založena v Příloze 11 – 2 díl:


-    návrh na zápis zrušení společnosti TESTCOM servis, s.r.o. ze dne 11.3.2004
      na č.l. 44 – 46 (3575-3577)
-    čestné prohlášení likvidátora ze dne 11.3.2004 na č.l. 47 ( 3578)
-    podpisový vzor likvidátora ze dne 11.3.2004 s ověřovací doložkou včetně rejstříků
trestů na č.l. 48 ( 3579-3581 )
-    usnesení MS v Praze ze dne 2.4.2004 na č.l. 51 – 52 včetně doručenek ( 3582-3586)

Dále se  č t o u   originály notářských zápisů ze dne 11.3.2004 a ze dne 30.9.200, jehož soudem ověřené fotokopie jsou založeny v Příloze 11, díl 2..


Všichni obžalovaní dotázáni dle § 214 tr. řádu: Bez připomínek.


Na dotaz předsedkyně senátu, co se týče návrhů na doplnění dokazování, strany uvádějí:

Obhájce Mgr. Hanzlík:
Budeme mít návrhy, nicméně je musím připravit, protože jsme reflektovali na včerejší zpochybnění rozsahu projevu služeb, čili já to kompletuji a poté to předložím písemně.

Obhájce JUDr. Hochman:
Tak v okamžiku, kdy obhájce Mgr. Hanzlík bude předkládat tyto návrhy, tak my už nemáme další, protože se ztotožňujeme s jeho procesním návrhem.

Obhájce Mgr. Mládek:
Já uvádím totéž, čili my zrovna tak se ztotožňujeme.

Státní zástupce:
Tak já budu ještě vyžadovat podrobné písemné informace od jednotlivých subjektů a podrobnosti mohu přiložit do trestního spisu.

 

Strany požádaly o zaslání všech protokolů z hlavních líčení emailem.
 


Prohlášenou s n e s e n í :
Hlavní líčení se  o d r o č u j e  na dny 6.12., 7.12., 8.12. a 11.12.2006 vždy                        od 09.00 hodin, což všichni přítomní berou na vědomí s tím, že dne 6.12. a 8.12. bude hlavní líčení konáno v jednací síni v č.dv. 214/III. patro, a u zbývajících dnů 7.12.           a 11.12. bude číslo jednací síně upřesněno dodatečně.

Hlavní líčení skončeno v 11.00 hodin.  
                                                                                                    JUDr. Silvie  S l e p i č k o v á
                                                                                                                předsedkyně senátu

PÚ:
Eva Holečková

Tento protokol byl sepsán podle § 55b odst. 2 tr. řádu dne 24.11.2006.
Zvukový nosič je uložen v trezoru Městského soudu v Praze v č.dv. 93/II. patro.
CD č. 499/06.