MojeBRNO - portál se zamìøením na Brno a jižní Moravu: historie a turistické zajímavosti


klikni a sdílej web o Brnì a Moravì se svými pøáteli na facebooku United Kingdom Germany France Spain Russian Federation Italy

   Brno a Morava

    Zajímavosti Brna
    Po Moravì
    Pøehled akcí
    Pøidat akci    nové

    Historie mìsta
    Brnìnské povìsti
    Kostely støed
    Námìstí
    Kopce
    Øeky
    Nádrže
    Mìstské èásti

    Prùvodce mìstem
    Osudové vteøiny
    Hradní báchorky

    Dìje se ...

    Reklama

Založíme vám elektronický obchod


   Podnikáte,
   a stále nemáte
   VLASTNÍ
   FIREMNÍ WWW
   NEBO E-SHOP ?

   A jak chcete,
   aby se o vás
   vìdìlo ?

   Máme øešení:
   nemusíte se,
   o nic starat,
   a budete je mít
   do pìti dnù !

   A víte,
   co je super ?
   Po pøedání web
   mùžete spravovat
   úplnì sami,
   bez znalosti
   programování !

   Podívejte se,
   jak mohou
   vypadat vaše
   nové stránky:

   - e-shop
   - firemní WWW


   Tak využijte
   šance*
   a napište nám
   hned teï

   KONTAKT

   Za SLUŽBY
   (ZALOŽENÍ WEBU,
   hosting, databáze, SEO)
   jednorázová cena 5000 Kè

   z nového obsahu
   Sledujeme/Komentujete dìní v Brnì


Copyright © 2007-2015 mojeBrno, neoficiální stránky mìsta Brna a jižní Moravy
autor a webmaster: Jindøich Bíža     kontaktní mail JeeBee (webmaster) kontaktní mail

Citát dne

„Rozdávat rady je zbyteèné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejnì neposlechne.“ Mark Twain