Novinky

Provoz Poradenského centra ČHV během letních měsíců v roce 2015

Z provozních důvodů a z důvodu čerpání dovolených bude provoz Poradenského centra ČHV v období od 1. 7. 2015 do 4. 9. 2015 omezen. Osobní konzultace s klienty budou probíhat v těchto termínech: 7.7.,13.7., 27.7., 30.7., 3.8. a 7.9.

Prosíme klienty, kteří mají zájem o osobní konzultaci, aby se objednali na konkrétní den i čas na telefonu: +420 602 646 940.

Mimo termíny osobních konzultací budeme nadále průběžně vyřizovat došlé písemné podněty od klientů či konzultovat na telefonu: +420 602 646 940.

V červnu proběhla čtvrtá asistovaná návštěva dětí z dětských domovů za maminkami ve výkonu trestu ve věznici ve Světlé nad Sázavou

Český helsinský výbor uskutečnil dne 23. června čtvrtou asistovanou návštěvu pro děti z dětských domovů, které mají matky ve vězení. Návštěvy se zúčastnilo celkem 8 dětí z Klokánku v Žatci, z Dětského domova Budkov, z Dětského domova Boskovice a z Výchovného ústavu Místo. Děti přijely v doprovodu svých vychovatelek a etopedů. Nejmladšímu dítěti byly čtyři roky, nejstaršímu dětskému účastníkovi 15 let.

Děti i maminky byly šťastné, že se shledávají po dvou měsících, zároveň si uvědomovaly, že nastává delší období, kdy se přes léto neuvidí a budou odkázáni na dopisy.

Diskuse v pořadu ČT “Máte slovo” na téma: Máme mít strach z agresivních psychotiků mezi námi?

Ředitelka ČHV Mgr. Lucie Rybová vystoupila dne 18. června 2015 v diskusním pořadu České televize “Máte slovo”, kde upozornila, že osoby s duševní poruchou jsou samy obětí nefungujícího systému péče o duševní zdraví. Zhoršení projevů duševní nemoci s následkem smrti nevinných lidí či dokonané sebevraždy osoby s duševní nemocí by mohly předejít krizové mobilní týmy a další terénní služby odborníků, kteří kromě péče o zdravotní stav, pomohou nemocné osobě řešit problémy spojené se zaměstnáváním, bydlením, trávením volného času nebo navazováním či udržením kontaktů s rodinou či okolím. Dlouhodobě neřešené problémy v těchto oblastech jsou podle L. Rybové nejčastější příčinou zhoršení zdravotního stavu osoby s duševní nemocí. Bez aktivní podpory okolí má člověk s duševní nemocí jen malou šanci problémy zvládnout sám. Vytvoření registru potencionálně nebezpečných duševně nemocných lidí je tedy řešení pouze formální a nemůže předejít tragediím, kdy osoba s duševní poruchou v atace na někoho zaútočí.

Více na: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10175540660-mate-slovo/

Český helsinský výbor se zapojil do kampaně „Věk se neříká“

V rámci podpory prevence diskriminace zaměstnanců na základě věku se Český helsinský výbor připojil mezi společensky odpovědné firmy v rámci kampaně „Věk se neříká“ a podepsal tento Manifest:

Připojením k tomuto manifestu se přihlašujeme k tomu, že v pracovních vztazích chceme

  1. Zajišťovat pracovní příležitosti pro všechny věkové skupiny.
  2. Respektovat při výběru zaměstnanců a zaměstnankyň zásadu „Věk se neříká“.
  3. Vytvářet v zaměstnání takové podmínky, aby věk nemohl být důvodem pro nelegitimní znevýhodnění zaměstnance či zaměstnankyně.
  4. Rozvíjet pracovní prostředí směrem k efektivnějšímu přenosu mezigeneračních zkušeností.
  5. Naslouchat při rozhodovacích procesech hlasu zaměstnanců a zaměstnankyň bez ohledu na jejich věk.
  6. Sdílet informace o úspěšné firemní politice věkové diverzity s obchodními partnery.

Více o kampani a zapojení se můžete dozvědět na stránkách http://www.veksenerika.cz/

Táňa Fischerová vystoupila na semináři „Lidská práva a násilí z nenávisti v ČR – občanská společnost a politika“

Až 96. na světě a druhá nejhorší v EU je Česká republika v hodnocení Světového ekonomického fóra pokud jde o zapojení žen do politiky a rozhodování ve veřejné sféře a ekonomice. Ministerstvo vnitra argumenty o omezených možnostech přijímání uprchlíků spíše podněcuje xenofobii. Romské děti s diagnózou „lehká mentální porucha“, které jsou posílány do praktických škol, jsou nejhůře integrovány do společnosti. Některá média opakovaně podporují nedůvěru k menšinám publikováním neověřených či dokonce smyšlených informací.

Taková byla mimo jiné témata který v poslanecké sněmovně uspořádaly Platforma pro lidská práva a ROMEA, o.p.s. Záštitu nad akcí převzali ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier a poslankyně Markéta Adamová. V úvodu vystoupila také Táňa Fischerová.

Podrobnosti ze semináře pro nás zaznamenala Pavla Vrbková zde.

Více na http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/seminar-lidska-prava-a-nasili-z-nenavisti-v-cr-nesnasenlivost-je-v-ceske-spolecnosti-hluboce-zakorenena

Tým ČHV posílí od června zahraniční stážisté zapojení do programu ERASMUS

Díky programu ERASMUS na podporu mobility, rozvoje zkušeností mladých lidí a vzájemné spolupráce mezi zeměmi EU, dotovanému z prostředků Evropské Unie, budou od poloviny června a od září v ČHV na stáži studenti práv, sociální práce či veřejných vztahů ze zahraničí (z Turecka, Řecka, Maďarska, Slovenska atd.) Cílem jejich pobytu je kromě zapojení do aktivit ČHV seznámení se s problematikou ochrany lidských práv v České republice i v zahraničí. Mimo tento program jsou již od března na stáži u ČHV tři zahraniční studenti z USA, Velké Británie a z Německa.

ČHV má nové předsednictvo

Dne 19. května 2015 proběhla Valná hromada ČHV, na které bylo mimo jiné zvoleno nové předsednictvo na roky 2015 a 2016. Předsedkyní ČHV byla znovu zvolena Táňa Fischerová. Členy předsednictva ČHV byli zvoleni: Selma Muhič Disdarevič, František Kostlán, David Salač, Dana Syslová, Ivan Štampach, Václav Trojan a Rudolf Vévoda.

Více informací o členech předsednictva naleznete na: http://www.helcom.cz/cs/o-nas/predsednictvo/

Český helsinský výbor umožnil 18 dětem v náhradní rodinné péči kontakt s matkou ve vězení

Dne 21. dubna 2015 připravili a uskutečnili pracovnice Českého helsinského výboru již třetí asistovanou návštěvu pro děti, které mají matky ve výkonu trestu. Na asistované setkání dětí s matkami ve věznici Světlá nad Sázavou přijelo spolu s doprovodem odborných pracovníků (vychovatelů, etopedů, psychologů apod. ) celkem osmnáct dětí ve věku od 4 roků do 17 let z těchto zařízení: z Klokánku v Žatci, z Dětského domova Budkov, z Dětského domova Staňkov, z Dětského domova Boskovice, z DD Kašperské hory, z Dětského domova Hrotovice, z Dětského domova Tachov, z Výchovného ústavu Střílky a z Výchovného ústavu Místo.

Všechny děti, které na návštěvu přijely, se velmi na matky těšily. Několik dětí nevidělo svoji matku téměř rok, jiné se účastnily asistované návštěvy organizované ČHV na podzim minulého roku. Návštěva začala v 11 hodin a trvala do 14 hodin. Děti si s matkami povídaly o všem, co v současné době prožívají a co se stalo od doby, kdy se naposledy setkali. Některé, hlavně menší děti, si s maminkami hrály s hračkami, které ČHV zajistil, aby dětem i matkám pomohl překonat bariéry, které doba odloučení vytváří. Děti společně s matkami díky vstřícnosti věznice a za finančního přispění ČHV společně poobědvaly. Loučení bylo pro všechny hodně emotivní, ale snad se podaří, aby se děti s matkami opět brzy viděly. Pokračovat ve čtení

Ředitelka Českého helsinského výboru Lucie Rybová se zúčastnila kulatého stolu Ligy lidských práv k problematice nastavení systému ochrany práv dětí v ústavní péči v ČR

V pátek 24. dubna 2015 uspořádala v Praze Liga lidských práv pro zástupce státní správy i nevládní neziskové sféry kulatý stůl, jehož cílem bylo v kontextu obnovené debaty o zřízení úřadu dětského ombudsmana definovat principy, na kterých by měl být postaven stížnostní a monitorovací mechanismus pro děti.

Na úvod jednání bylo pořadateli konstatováno, že Česká republika nenaplňuje ani po 24 letech od ratifikace Úmluvy o právech dítěte povinnost zajistit účinný stížnostní mechanismus dostupný dětem. Nejpalčivější je situace u dětí umístěných v ústavních zařízeních.

Současné mechanismy jsou podle Ligy lidských práv a dalších nevládních organizací jako např. Českého helsinského výboru nastaveny nevhodně, a nejsou proto dětmi využívány. Právní postavení a ochrana dětí v ústavní péči je podle nich třeba posílit, například zřízením instituce dětského ombudsmana.

Účastníci Kulatého stolu se shodli na potřebě posílení právního postavení a ochrany dětí v ústavní péči, a to jak prostřednictvím zřízení instituce dětského ombudsmana, tak prostřednictvím standardů kvality, které byly nedávno schváleny ve formě metodického pokynu, avšak v dohledné době by měly být zakotveny ve formě vyhlášky. Pokračovat ve čtení

Další příspěvky

Všechny publikované příspěvky naleznete zde.