ČESKÝ INSTITUT pro rozvoj a ochranu díla „VE SVĚTLE PRAVDY“

www.ao-institut.cz
 —  Nabídka  knih  nakladatelství  VOLÁNÍ   
2006

 

Zákony pro život na Zemi

Předmluva vydavatele

 

Povinností člověka je nalezení a naplnění smyslu života. K tomu pomáhá mu poznání zákonů, které ho trvale obklopují a kterým je každým okamžikem vydán na milost a nemilost ve spravedlivém tkaní vláken osudu.

Tyto zákony jsou Boží Vůlí vloženy od prapočátku do celého díla Stvoření. Byly, jsou a budou provždy neměnné - jednoduché a prostě účinkující. Jen pozemský člověk jejich viditelné projevy okolo sebe chápe skrze své vnímání více méně složitě, těžkopádně.

Pro lepší vpravení se do těchto zákonů byla proto Stvořitelem v převratných vývojových etapách dána lidem potřebná přikázání, předchystaná vždy v moudrosti k pochopení. Naplňování přikázání v životě přinášelo pak jednotlivcům i celým národům vzestup a blaho, jejich nedbání či překrucování naopak úpadek a zkázu, tak jak o tom zřetelně vypovídají dějiny Země.

Neúměrně sílící podřizování se lidstva materiálnímu vnímání světa přivodilo během tisíciletí nakonec úplné zasypání tolik potřebné schopnosti porozumění zmíněným Zákonům Stvoření. Aby byla bloudícím ze Světla ještě poskytnuta účinná pomoc, musela být proto přikázání Boží objasňována stále více podrobněji, vždy znovu a znovu v širších souvislostech.

Tak i nyní, v době velikého obratu světů ve vesmíru, přichází „Nový zákon“, aby společně s výkladem „Desatera přikázání“ vytvořil pevný základ pro nadcházející výstavbu, ve které se všechna nařízení i pozemské zákony budou důsledně opírat jen o Boží Vůli!

 

©  2005, VOLÁNÍ s.r.o.

[Facebook]   [Twitter]   [Linkuj.cz]
 
www.ao-institut.cz
 —  Nabídka  knih  nakladatelství  VOLÁNÍ   Zákony pro život na Zemi
2006

 

Páté Přikázání

Nezabiješ !

 

Možno říci, že právě páté přikázání jeví se jako nejlépe srozumitelné každému, kdo se někdy zabýval Mojžíšovými zákony. Nezabiješ! Největší část lidí cítí se být úplně nevinnými vůči tomuto přikázání, protože jsou si vědomi toho, že nikdy nikomu z lidí nevzali život! Dokonce o to ostřeji s opovržením hledí na všechny ty, kdo se vůči tomuto přikázání provinili! Všeobecně hledí se tak na pozemské vrahy jako na vyděděnce lidské společnosti, jako na ty, kdo neváhali zmařit život druhého člověka!

Avšak kdo ze zmíněných nevinných lidí jednou vážněji přemýšlel o tom, že lze zabíjet také v citu či v myšlenkách! Že dokonce lze ještě bolestněji provést ono ubití druhého člověka, jestliže dovednými cestami a intrikami nastaví se páky okolností tak, že právě tyto intriky druhého zcela srazí v jeho životním rozletu! Že tak srazí bližního v životním uplatnění, které jestliže by bylo ponecháno ve svobodném vývoji, ohrozilo by velmi často v dalším vývoji právě takového intrikujícího člověka v jeho vlastním postavení, kdy utrpěla by pak především jeho ješitnost!

Takové ubíjení jest přece totéž co zabíjení! A takové ubíjení najdeme dnes právě všude, na každém místě ve světě! Nelítostné zasazování ran tohoto druhu stalo se doslova každodenní záležitostí v jednání lidí na zemi! Muž nenávidí muže, žena ženu, jeden potírá druhého! Každá příležitost je shledána za dobrý prostředek k odstranění druhého člověka z cesty. Nejrůznějšími způsoby ubíjí tak jeden druhého v jeho uplatnění v životě! Je jedno, jedná-li se o zákeřné jednání v pletichaření vůči druhému, či je-li použita zdánlivě opravňující pozemská moc! Často takové ubití zničí přece oběti celý další život. Rozhodnutí soudce či úředníka, jenž není schopen jednat v necitlivosti jinak než ve strnulém dodržování paragrafů, zabíjí naděje důvěryplného člověka právě tak násilně, jako fyzické ubití! Mnohému člověku se pak dokonce jedním takovým rozhodnutím zcela změní celý zbytek života, jestliže je mu někdy upřena spravedlnost či nějaký nezpochybnitelný nárok! Bezmoc a zoufalství zabíjí vlastní duševní rozvoj často ještě bolestněji než fyzické utrpení. Chápete to již? Před tím přece varuje páté přikázání!

Je tedy jedno, jakým způsobem je postupováno! Zda silou, nátlakem či postranními cestami! Je také jedno, zda kupříkladu zabíjí násilně rodiče v dítěti touhu po vlastním povolání či směru v uplatnění, nebo naopak když děti ubíjí v rodičích naději v to, že se z nich jednou stanou zralí, sebevědomí lidé, kteří jsou ku radosti všem spolubližním.

Překračování pátého přikázání jest mnohem obsáhlejším, než jak si to lidé běžně myslí! Nezabiješ! Toto přikázání hovoří také jasně o tom, že nemá se ubíjet něco živoucího v člověku! Ne jen život fyzický, tělesný! Nýbrž život!

Což lidé zapomněli, že se také říká: „Tím počinem pro něho život ztratil téměř cenu!“ Tak mnohý člověk přece sám v sobě již prožil, jak namáhavé je znovunalezení sil, jestliže byl kdy zákeřně sražen ranou, která otřásla jeho důvěrou v přátelství, ve spravedlnost, v lásku! Tak také i lidé, kteří si sami berou vlastní život, jsou těmi, kteří nutně zabíjí i něco dalšího! Zabíjí naděje v nejbližších, kteří je směli poznat, kteří směli s nimi po určitý čas života sdílet jejich vývoj a měli společné výhledy na blízkou budoucnost! Citový život člověka jest přece životem, který lze také zabít!

To měj na paměti Ty, kdož se chceš vyhnout těžkému rozsudku, až bude ve velikém Zákoně Stvoření vážen Tvůj život z hlediska pátého přikázání! Vlastní vyvyšování a ješitnost jsou těmi nejnebezpečnějšími pohnutkami, které budou jednou vypovídat proti Tobě, skrze mnohé Tvé jednání, kterému dnes přikládáš tak málo významu!

Nezabíjej v druhých lidech naději v dobro, víru ve spravedlnost, nestav se jako překážka jejich poctivému snažení v životě, nebrzdi rozletu mladého ideálu, nadání a talentu v ušlechtilých hodnotách lidského druhu! To Ti radí moudře páté přikázání! Ať jsi kdokoliv - soudce, úředník, učitel, ředitel, vládce národa, služebník Boží, dělník či žebrák! Ať jsi voják, nebo chráníš jako strážník druhé lidi, ať stojíš kdekoliv, pamatuj na páté přikázání, řiď se jím vždy, ve všech chvílích, tak, aby ses nestal přece jen nepřítelem života, neboť pak bys musel být Stvořitelem označen za toho, kdo zabíjí!

A takoví lidé zůstanou nakonec vzdáleni tomu životu, kterým ve svém jednání vůči bližním opovrhovali! Zůstanou odděleni od života v blízkosti Boží, po kterém touží jistě každý člověk, jenž nosí v sobě i jen jeden jediný záblesk citu lásky a dobra!

 

©  2005, VOLÁNÍ s.r.o.

[Facebook]   [Twitter]   [Linkuj.cz]

 

 

 

©  VOLÁNÍ, s.r.o.

 

 

 

 

 


ČESKÝ INSTITUT pro rozvoj a ochranu díla „VE SVĚTLE PRAVDY“