ČESKÝ INSTITUT pro rozvoj a ochranu díla „VE SVĚTLE PRAVDY“

www.ao-institut.cz
Duchovní stav České Země
  1/2009

 

Duchovní stav České Země k 1.1.2009

 

Jestliže nebude nadcházející rok 2009 využit obyvatelstvem českých zemí ke vzestupu, pak je možné považovat celou etapu posledních 20 let za zcela promarněnou. Veliká příležitost přitéká nyní k České Zemi!

Nadcházející období přináší možnost duchovního probuzení, povznesení a následného vybudování duchovní stavby, jaká zde na Zemi za posledních 2000 let nebyla. Tomuto budování Bohem požehnané stavby však musí nejprve předcházet probuzení srdcí duchovních učitelů.

Učitelé jsou zde! Ve splnění všech velikých vláken dění jsou mnozí lidé ducha zde na Zemi s předpoklady velikého procitnutí.

Mnozí z těchto zmiňovaných žijí v České Zemi s předpoklady správně chápat a také druhým lidem předávat poznání velkých Zákonů Božích, působících v životě každého člověka. Proto má nyní nadejít čas probuzení. Čas procitnutí v poznávání hodnot, které teprve ve svém naplňování činí člověka duchovní bytostí.

Rok 2009 je rokem ideální zralosti k procitnutí! Tisíce obyvatel České Země mají k tomu přichystány ty nejlepší předpoklady. Využijí tuto příležitost?

Probudí se, aby pomohli sobě i dalším lidem? Anebo nechají vše proplynout do nenávratna v proudění velikého soukolí Stvoření tak, jako nechalo podobné veliké příležitosti proplynout mezi svými prsty již vícero národů v časech určitých etap vývoje lidské společnosti na Zemi.

Oproti dřívějším dobám však záleží nyní na potřebném splnění mnohem více! Mnohem, mnohem více!

Míra trosek rozvíjející se krize celé lidské společnosti na Zemi odvíjí se nyní přímočaře od procitnutí lidí, kteří nesou si v sobě nádherné předpoklady učitelů duchovních hodnot, hodnot tolik potřebných pro čistý a harmonický život každého z lidí na Zemi.

Nyní nadchází čas probuzení, čas splnění!

Kolik lidí zaslechne hlas, volající k probuzení?

©   2009,  VOLÁNÍ, s.r.o.

[Facebook]   [Twitter]   [Linkuj.cz]

www.ao-institut.cz
Duchovní stav České Země
  12/2008

 

Duchovní stav České Země k 12.12.2008

 

Jakkoliv se to jeví, jako by Česká Země i se všemi svými obyvateli prožívala podivnou horečku, jež se projevuje prazvláštním stavem znechucení ze všech výhledů, které nabízí politické strany, církve, náboženské směry, ale také i směřování velkých nadnárodních uskupení zemí a států, ve skutečnosti se vše vyvíjí tak, jak má.

To není jen znechucení samo o sobě, ale právě počátek hledání cesty, počátek v probouzejícím se poznání toho, jaká prázdnota a také i neupřímnost a faleš zakořenila se dlouhodobě ve všech zmíněných směrech, které se tak hlasitě hlásí o právo určovat vládu pro obyvatele České Země.

Není to bezbolestné a není to ani přinášející osvobození ze dne na den. To proto, že v mnohých z nás ještě stále dřímají zbytky posledních falešných nadějí v to, že ten či onen způsob ze všech nabízejících se směrů vládnutí mohl by být přece jen lepší než ostatní. Stále ještě někteří věří tomu, že hledání nejmenšího zla je cestou vedoucí ke štěstí.

Je to zvláštní, že to ještě mnozí nezpozorovali s jasností, jaká z toho vystupuje. Sotva nastoupí nějaký směr v České Zemi na výsluní vládnutí, tu je již vzápětí odhalen jako škodlivý v konkrétním každodenním uplatňování svých ideových představ.

„Vejdete v radu a nedomluvíte se, vejdete ve spolek a rozpadne se!“ Taková jsou slova Božího určení pro místo, které je zaslíbené pro nalezení cesty pravého lidství.

Proto, aby mohla být nalezena cesta, vedoucí k východisku, k lidsky přirozenému a zdravému způsobu života, musí být nyní, ve stále zrychlenějším sledu, vytaženo na povrch vždy vše, co se zakládá na „nálezcích lidských představ“, na plánech a idejích, které popírají pravý duchovní smysl života na Zemi.

Vše, co je omezené, se nakonec nutně pod tlakem okolností rozpadne, rozsype, nevydrží. Obstojí jen to, co stojí na zdravých základech Zákonů Stvoření. Tomu je přislíbena budoucnost na Zemi!

Česká Země má být podle dávných zaslíbení mezi prvními zeměmi, které naleznou tuto cestu, poznají její velikost a moudrost, a na tuto cestu vykročí v jistotě toho, že vše ostatní nutně selhává, poškozuje vnitřní i vnější zdraví člověka jako jedince.

Česká Země nese si v sobě zaslíbení duchovní země, která má poznat a ctít vznešené a spravedlivé Zákony Stvořitelovy jako něco přirozeného, na čem následně vystaví základy všeho lidského úsilí.

Ano, cesta, kterou v současnosti procházíme, přináší mnohá velká zklamání, skepsi a často beznaděj.

Přesto na obzoru se již začíná objevovat světlá obloha.

Procitnutí a osvícení je již nedaleko.

©   2008,  VOLÁNÍ, s.r.o.

[Facebook]   [Twitter]   [Linkuj.cz]

www.ao-institut.cz
Duchovní stav České Země.
  6/2008

 

Duchovní stav České Země k 6.6.2008

 

Tak jak jsme o tom hovořili na začátku roku 2008 a také ještě více před třemi měsíci - 3.3.2008, začíná se ve stále větším počtu obyvatel České Země probouzet volání po Pravdě, volání po otevřených odpovědích na palčivé otázky. Žel, zatím je toto volání slabé a až příliš snadno ovlivnitelné, a tak veškeré úsilí ducha mnoha lidí sklouzává nejvíce jen do vnějších podob, k nimž patří obava o hmotnou existenci, obava o politické ovzduší.

V tomto volání po Pravdě musí tak lidé jít ještě více do hloubky, musí se rozhořet onen duchovní rozměr vnímání obyvatel České Země, aby mohlo dojít ke skutečnému vítězství Pravdy tak, jak to zaslibuje prapor prezidentské standardy.

To vše ale přichází dosud jen vlažně stupeň po stupni. Skutečné citové prožívání s nasazením všech sil o vítězství pravdy v českém národě však nakonec přijde, neboť vše je k tomu v moudrosti velikého duchovního vedení připraveno.

Veliké osobnosti vystupující z historie České Země se nyní stále více sklánějí ze světlých úrovní k mnohým lidem a probouzejí je z jejich bezstarostného spánku, kdy všechno duchovní u nich dočasně ustoupilo hmotnému.

Nebude to nijak jednoduchým, prožít toto období přerodu lidského ducha na Zemi k lepšímu, přirozenějšímu životu.

Nebude to také otázka dní, ani týdnů, ale spíše měsíců a roků, avšak duchovní element, zakotvený a posilovaný generacemi našich předků v České Zemi, onen duchovní poklad a duchovní zaslíbení zakotvené před mnoha staletími přinese nakonec potřebný průlom, který se projeví jako netušená proměna v ovzduší mezilidských vztahů a spolupráce mezi lidmi.

Ano, samozřejmě je před námi ještě nesčetně mnoho zklamání a nedůvěry ve všem, co přesahuje rámec námi hmatatelného světa, ale jedno zůstává neochvějnou jistotou - zaslíbení ze Světla vůči České Zemi a jejím obyvatelům se naplní!

Národ učitelů ducha ožije, probudí se, aby ve svém probuzení dosáhl vítězství Pravdy. Cokoliv tedy nyní ještě přijde ve snaze odvádět pozornost mnohých od hledání Světla, nebude moci jinak, než ustoupit nakonec pod tlakem stále sílícímu niternému volání po Pravdě.

Touha po Pravdě je neuhasitelnou, nezničitelnou silou lidského ducha, silou, která má schopnost přenášet se jako všeosvětlující svit a jas z jednoho člověka na druhého. Má také sílu rozlomit i ty nejtěsnější okovy všech dogmat.

Osvobození ducha je zakotveno v niterné výbavě obyvatel České Země. Jakkoliv se to vše nyní zpočátku ještě jeví jako téměř beznadějné, duchovní síla s dalšími blížícími se prožitky v tomto roce 2008 uvolní a vytryskne na povrch, aby osvobodila tisíce dalších a dalších lidí.

©   2008,  VOLÁNÍ, s.r.o.

[Facebook]   [Twitter]   [Linkuj.cz]

www.ao-institut.cz
Duchovní stav České Země.
  3/2008

 

Duchovní stav České Země k 3.3.2008

 

Tak jako probouzející se síla jara žene v rostlinách všechny životní projevy k tomu, aby se v květech a později i v plodech ukazovala vlastní hodnota rostliny - tak také i vysoké duchovní síly, proudící ve stále mocnějších přílivech k České Zemi, vyženou nyní „na povrch“ všechno to, co dříme hluboko v nitru každého člověka.

Jak možná čtenáři ao-institutu tuší, přinese to mnoho nepěkného. Velmi mnoho odporné špíny bude vytlačeno na světlo světa tlakem Božího soudu, kterému lidský duch nemůže dlouhodobě odolat v přetvářce, s maskou, kterou snad doposud úspěšně uplatňoval vůči spolulidem. Všichni ti, kdo se do dnešních dnů cítili být skryti za svými vnějšími transparenty a reklamami, budou tím zaskočeni v hodině, která přijde znenadání jako zloděj v noci.

Ale přesto, že celý děj vyplavování skutečného ovoce nitra mnoha lidí bude se jevit jako to nejstrašnější, nejodpornější pošlapání všech lidských hodnot, a zpočátku tak vyvolá u většiny ještě větší malomyslnost a beznaděj, přes toto všechno nepěkné, co nás čeká, přináší tento tlak Světla spolu s letošním jarem také první záchvěvy touhy po osvobození v duchovním procitnutí mnohých, kteří dosud ještě jen spali.

Tak také i po odplavení počátku první vlny všeho tíživého objeví se zde v České Zemi současně nečekaná vlna solidarity, vlna dobré vůle a ochoty společně změnit dosavadní směr k úpadku na cestu záchrany a osvobození lidského ducha z pout strnulosti. Česká Země obsahuje nesmírně veliký duchovní potenciál ve svých obyvatelích. Většina současných dospělých či ještě jen dospívajících ročníků je naplněna řadami inkarnovaných duchů, kteří přišli na Zemi - do České Země s jediným úkolem - ve spolupráci s druhými vybudovat lidskou společnost pevně stojící na základech poznání Pravěčných Zákonů Stvoření, společnost duchovně zralých a ušlechtilých lidí.

Ukazuje se, že čas nutný k probuzení tisíců Světlem povolaných duchů je nyní zde.

Pochopení těchto slov musí vycházet čtenáři ze srdce!

©   2008,  VOLÁNÍ, s.r.o.

[Facebook]   [Twitter]   [Linkuj.cz]

 

www.ao-institut.cz
Duchovní stav České Země.
  1/2008

 

Duchovní stav České Země k 1.1.2008
 

V letošním roce započne se stále citelněji ozývat v srdcích mnoha obyvatel České Země volání, vedoucí k hledání pravého smyslu jejich života.

Bude to probuzení v dosud nebývale velkém rozsahu v českém národě.

Bude to probuzení k naplnění duchovní úlohy tohoto národa - obyvatel Čech, Moravy a Slezska.

Veliké duchovní předpoklady jsou již přineseny do této země inkarnováním se mnoha zralých a nitrem krásných duchů v období za více než posledního půlstoletí.

Jako zpod sraženého, nehezkého škraloupu stávajícího společenského života vyrazí nyní v mnoha srdcích obyvatel České Země nevýslovná touha po spravedlivém a čistém duchovním životě.

Učitelé ducha, jež se zrodili do tohoto národa, aby pokračovali v působení Husa, Komenského a mnoha dalších osobností, budou svým nitrem nyní nápadně tlačeni změnit směr své dosavadní cesty v životě. Ne snad proto, aby opustili své blízké, svá zaměstnání, své domovy, ale naopak právě proto, aby na těchto svých místech sami probouzeli v duchu druhé lidi, poté, co oni sami načerpají do svých srdcí Světlo a posilu spolu s poznáním smyslu svého života v České Zemi.

Vy, kteří proto cítíte stále silněji neklid ve svém nitru, neobávejte se jít kupředu za těmi hodnotami, které teprve opravdově naplňují lidský život Světlem a spolu s velikým poznáním smyslu lidského života odkrývají závoj, jenž vám dosud ještě jen slabě zakrýval nalezení pravého poznání, proč jste se zrodili do České Země.

©   2008,  VOLÁNÍ, s.r.o.
 

 

www.ao-institut.cz
Duchovní stav České Země.
  12/2007

 

Duchovní stav České Země k 12.12.2007

 

K úplnému duchovnímu probuzení mnoha obyvatel České Země chybí zde ještě to úplně nejdůležitější - otevřenost, čistá radostnost a vřelost.

Tyto vlastnosti ve spojení s duchovním procitnutím oživují v člověku důvěru, odvahu a odhodlání mnohé změnit! Kdo nenese v sobě důvěru v možnost smysluplného vývoje jedince i společnosti, ten upadá do uzavřenosti. Uzavřenost a odtažitost pak člověku následně velmi silně brání v tom, aby nezištně a smysluplně pomáhal druhým lidem.

Smysluplným pomáháním nejsou zde však myšleny peníze či majetek, nýbrž to, že každý z lidí má dávat druhým lidem posilu především svým příkladem. Svým jednáním a svými postoji v životě je možné tím nejprostším způsobem v druhých lidech probouzet vřelost a čistou radost.

Český duchovní element je obdařen velikou dávkou ostrého rozpoznávání pravdivého od lživého, správného od nesprávného. To je velmi cenné a důležité duchovní vybavení! Avšak toto vybavení ztroskotává ve svém velikém předpokladu k využití tehdy, jestliže ustrne na stupni pouhé kritičnosti. Posun dále z tohoto místa přináší člověku právě jedině vřelost a otevřenost, čistá radost.

Zatrpklost, skepse a malomyslnost jsou jen destruktivní protiklady vřelosti a čisté otevřené radosti.

Nedbaje na nic doléhajícího zvnějšku, má se tedy Česká Země nyní vyšvihnout na stupeň, kde lidé budou pracovat s živoucím vnitřním odhodláním vše změnit k lepšímu. A to jak na osobní, tak i na celospolečenské rovině. Kdo čeká na to, až s tím začnou druzí, nikdy se nevzchopí ve vlastním využití vnitřních schopností svého ducha. Takový člověk jen dokazuje, že je ve skutečnosti stále velmi odvislým od druhých.

Přitom právě zde, v České Zemi, je inkarnováno nesmírně velké množství těch, které můžeme nazývat duchovně obdařenými, tedy duchovně svobodně a samostatně stojícími jedinci, přicházejícími na Zemi z úrovní Světla ve Stvoření.

Velmi mnoho lidí v České Zemi nese si tak ve svém srdci již od narození vzdálený obraz duchovního Ráje a v tichých chvílích smí dokonce mnozí nyní stále častěji zaslechnout tiché tóny a záchvěvy, snášející se k nim z výšin Stvoření. Tyto proudy přinášejí v sobě posilu a povzbuzení!

Proto každý z těchto duchů, který chce být opravdu spolupůsobícím, pomáhajícím, měl by plně využít blížící se čas vánoc a svojí vřelostí a ušlechtilostí měl by obdarovat co nejvíce spolubližních, aby i oni směli v příštím roce čerpat posilu a radost do svého života.

Příští rok pak sám o sobě přinese ve všech směrech pro Českou Zemi mnoho nového.

Duchovní stav

©   2007,  VOLÁNÍ, s.r.o.
 

www.ao-institut.cz
Duchovní stav České Země.
  9/2007

 

Duchovní stav České Země k 9.9.2007

 

Jako stavba z trouchnivějícího dřeva začíná se stále více hroutit materiální způsob života u mnohých obyvatel České Země. Tlak, burcující k duchovnímu procitnutí, se zesiluje.

Rozčarování z ochutnávání hodnot, masivně dovezených před 17 lety z domněle pokročilejších, demokratičtějších států světa, přivádí dnes s každým dalším dnem nové a nové lidi k probuzení v hledání skutečného, pravého smyslu lidského života. Prázdnota a marnost buší do srdcí mnohých. Navzdory lacinému způsobu života, jak jej nabízí s hlasitostí časopisy a senzační novinové zprávy, v tisících z nás ozývá se tiše poznání toho, že cosi se drolí, a že změna ve světovém dění, natolik obávaná, stejně tak jako po tisíciletí ohlašovaná, se přibližuje.

Český duchovní element vždy po staletí vynikal svojí přizpůsobivostí poměrům, jak lepším, tak i horším. V touze po svém přežití vždy naladil se na tón duchovnosti nastolených podmínek.

A nyní je to opět zde! Avšak tentokráte bude potřebné změnit se, přizpůsobit se na Zemi dosud ještě zcela nepoznaným podmínkám, které z výšin ducha volají k nitru, k srdci člověka, a žádají si nyní jeho pronikavou změnu k lepšímu. Vstřícnost a ochota ke spolupomáhání si, to je nový požadavek vůči lidstvu, požadavek, na který je potřebné se připravit.

Hledání duchovního smyslu života je cestou k úspěchu obstát v této blížící se veliké změně. Poctivé a do hloubky nitra jdoucí hledání místa, jež je východiskem všeho existujícího, umožňuje poznání i všem, kdo se snad dosud nazývali materialisty a všemu pro ně neviditelnému se usmívali.

Vzestup jedince i celé společnosti nyní stojí a padá s vůlí k činění dobra. Vše stojí a padá s vůlí pomáhat druhým v probuzení jejich citových schopností, v nichž je obsaženo to nejdůležitější pro člověka. V těchto vlastnostech a schopnostech tkví nesmrtelnost bytí člověka!

O tom všem věděla v českém národě již kněžna Libuše i její sestry, o tom všem věděl a vedl k tomu lid své země císař Karel IV. Právě to samé sděloval ve svých kázáních Hus. Právě o tom napsal tisíce nádherných pojednání Komenský.

Změny, letící nyní k této Zemi, budou si nárokovat na člověku vydání všeho, co dosud vzešlo z jeho srdce, z jeho myšlení i z jeho rukou.

Čisté, pomáhající a budující bude odděleno od ostatního, aby to bylo zváženo a posouzeno pro další bytí člověka. Dary českého duchovního elementu byly přitom na samém počátku formování národů veliké, nesmírně veliké. Záleží tedy nyní na nás samých, zda je ještě urychleně dokážeme zúročit a rozmnožit v pozměňování přítomnosti k lepšímu životu či nikoliv.

Na miskách vah se trvale pro každého z nás, v požadavku duchovního probuzení, proměňuje plus a mínus. Trvale kolísá měrka mezi nesmrtelností našeho duchovního bytí a …jeho zánikem.

 

Duchovní stav české země

©   2007,  VOLÁNÍ, s.r.o.
 

 

www.ao-institut.cz
--  Aktuálně:   Duchovní stav obyvatel České země – podle jednotlivých krajů   --
6/2007

 

Duchovní stav České Země k 6.6.2007

 

V mnohých duších obyvatel České Země začíná se nyní ozývat niterný hlas, volající ke změně stávajícího směru, jenž se ukazuje nyní stále více jako směr vedoucí ke zklamání.

Přes všechnu zdánlivost úspěchu ve hmotných záležitostech života stále více a více lidí cítí ve svém nitru nenaplněnost hodnot, po kterých jejich duch ve své přirozenosti touží. Tak začíná se to v České Zemi stále více hýbat.

Mnohé duchovní hodnoty hlásí se nyní o právo na uplatnění. Nesčetné dary zdravého vyciťování, sídlící v českém duchovním elementu, vedou mnoho lidí stále silněji k vnitřní nespokojenosti se společenskými poměry, tak, jak se tyto uplatňují vůči jednotlivcům. Je však potřebné nyní překročiti onu kousavou kritičnost, jíž je český národ silně proniknut, a vydat se dále na cestě opětovného hledání vyšších principů a ideálů.

Pnutí v duších tisíců se nyní stupňuje. To nesčetní světlí duchovní vůdci, působící v duchovních úrovních, přibližují se k lidem tohoto malého národa a přinášejí naplnění daného zaslíbení - probuzení českého národa k duchovnímu působení na Zemi.

Obyvatelé České Země mají se stát národem duchovních učitelů, učitelů ducha, kteří v nalezení Pravdy jako první vykročí na cestu nového uspořádání společenského života.

Všechna duchovní zaslíbení dávných osobností razí si nyní cestu k srdcím mnoha lidí. Ve spojení se zdravým cítěním dojde tak již zanedlouho k proražení tuhé vrstvy myšlenkového zmatku a omámení. Té vrstvy, která dnes dusivě obklopuje celou planetu se všemi jejími světadíly. Čas vnitřního citového probuzení obyvatel České Země se blíží. V nadcházejících letech se tak všechna zmiňovaná zaslíbení ve vědomí české společnosti zcela jistě probojují na povrch, v potvrzení toho, že zdánlivě nejateističtější národ Evropy a Světa jest ve skutečnosti národem nejduchovnějším.

 

Duchovní stav České země k 6-6-2007©   2007,  VOLÁNÍ, s.r.o.
 

 

www.ao-institut.cz
--  Aktuálně:   Duchovní stav obyvatel České země – podle jednotlivých krajů   --
3/2007

 

Duchovní stav České Země k 3.3.2007

 

Největší část obyvatel České země, Moravy a Slezska je nyní stále silněji zasahována duchovní a myšlenkovou roztříštěností, rozporuplností, nejednotností. Navenek se tato roztříštěnost nazývá uplatňování demokratických principů ve společnosti, ve skutečnosti je však za tímto projevováním demokracie stále více vidět jen bezradnost a bezvýchodnost.

Máme se spojit s cizinci nalevo, či napravo? Potáhneme s tím, či s tím druhým? Všichni nám tvrdí, že vědí co a jak. A jsou přitom větší, silnější, bohatší! Všude okolo slyšíme hlasy, spojme se s nimi, spojme se!

Lenost a pohodlnost vlastní vůle dnešních obyvatel České země, tyto člověka ponižující vlastnosti, před kterými tolik varoval T.G.Masaryk, ukazují se tak opětně v plné velikosti, nyní však ověšené nejmodernějšími světovými společenskými nešvary - povrchností, vypočítavostí a poživačnou krátkozrakostí.

Velmi nám chybí takové vlastnosti, jako je pravdomluvnost a upřímnost, smysl pro hledání spravedlnosti. Rozleptána je dočasně i vůle ke společnému ideálu v utváření země a jejích společenských poměrů. Myšlenky na děti, na existenci příštích generací, jsou zasypány pod návalem starostí současnosti, starostí, jejichž příčinou je však z největší části obyvatelstvem vytvářené ovzduší nedůvěry.

Nedůvěra pronikla hluboko do srdcí lidí a rve je na kusy. Nedůvěra panuje mezi těmi, kdo vedou zemi. Nedůvěra panuje v obchodě, ve finančnictví. Nedůvěra je mezi rodiči a dětmi, mezi nejbližšími. Nedůvěra panuje všude, kde se jen setkávají dva lidé. Nedůvěra je znakem největšího duchovního úpadku lidí. Za nedůvěrou následuje sobectví, nenávist a nepřátelství. Mnohý člověk na svoji obhajobu volá: „Jak mám důvěřovat, když jsem se tolikráte zklamal?!“

Pamatujme však, že na prvním místě máme to být my sami, kdo mají vytvářet prostor pro důvěru. Nikoliv ti druzí, nýbrž my sami! V tom ale tkví největší úskalí všeho posunu k lepšímu. Pohodlnost a lenost klade v každém jednotlivém člověku vždy požadavek na to, že nejprve ti druzí mají být těmi, kdo začnou.

Tak ale nemůže nikdy nastat vzestup, ba naopak, vše jde jen stále rychleji, více a více dolů.

Nedivme se pak, jestliže tuto roztříštěnost a vzájemnou nedůvěru využije některý z pozemsky silnějších států a nabídne své nikoliv nezištné služby ke spojenectví s naší zemí. Svým rozporuplným niterným stavem, svojí hašteřivostí, svojí leností, s těmito nešvary, které brání tomu, s odvahou se pustit do budování smysluplného společenství, nakonec promarníme vše to, co spadlo v roce 1989 této zemi, jako dar, do klína.

Obrození společnosti v roce 1989 mělo být plně využito k duchovnímu rozletu v hledání ideálních forem soužití. Jaký je však výsledek dnes? Všude nalézáme jen nedůvěru a roztříštěnost, namísto vůle ke spolupráci.

Obyvatelům České země, Moravy i Slezska chybí vysoký cíl! Cíl, jenž obsahuje přirozeně v sobě i všechny cesty k řešení pozemských společenských záležitostí. Chybí hledání duchovních hodnot v odkazu generací minulých staletí! Toto hledání napřímilo by směr úsilí k jedinému spojenci pravé lidské společnosti, k Pravěčnému Tvůrci, k Bohu.

Všechny duchovní vlastnosti a hodnoty jsou však, žel, zaneseny vysokou vrstvou marasmu, jenž je vznešeně nazýván globalizačním vývojem lidské společnosti.

Snad ale hluboko pod tímto zmatkem a zvráceností dříme ještě tu a tam klíčící touha zkusit nalézt přece jen ještě smysl toho, proč je opravdu člověk na Zemi.

Hledání duchovního smyslu života, jenž nese v sobě poznání pravých hodnot. Těch hodnot, které vytváří přirozeně základy všem společenstvím, které touží Zemi moudře a klidně obhospodařovat tak, aby příští generace směly ji nalézat jako zemský ráj.


©   2007,  VOLÁNÍ, s.r.o.
 


 

www.ao-institut.cz
--  Aktuálně:   Duchovní stav obyvatel České země – podle jednotlivých krajů   --
12/2006

 

DUCHOVNÍ STAV OBYVATEL ČESKÉ ZEMĚ

(Stav - 12/2006)

 

Žádný z krajů České země, včetně Moravy a Slezska, stále nedosahuje z hlediska duchovního stavu svých obyvatel lepšího než 4.stupně v sedmistupňové škále... (viz. legenda)


duchovní stav české země 12-2006
 

Obyvatelé České země, Moravy a Slezska jsou stále více zasahováni vnitřním napětím, způsobeným většinovým odmítáním vyšších etických a mravních hodnot.

Povrchnost a také posměch v přístupu k ušlechtilým lidsky morálním hodnotám střídá se tak stále rychleji s nespokojeností, přerůstající až v podrážděnost, jež se tak více a více projevuje v mnohých rodinách, ve většině zaměstnání, ve školách. Rozpolcenost, která se ukazuje mimo jiné také v jednání státních představitelů, je jen stále úžeji opisujícím kruhem nesprávného chtění, kruhem, který se stahuje okolo každého jednotlivého člověka. Rozpor mezi ekonomickým materiálním růstem a současným postupujícím strádáním v niterném životě obyvatel stále více zasahuje všechny společenské vrstvy. Pochopitelně, že nejsilněji trpí tímto stavem jemnější ženská část. Také ale i mládež, a to počínaje již těmi nejmenšími dětmi, je vystavena zmiňovaným devastujícím vlivům povrchnosti ve společnosti.

Vzrůstající užívání omamných látek a alkoholu stále menšími a menšími dětmi ukazuje jen úplnou společenskou bezradnost v nabídce životních motivací. Nedostatek pravých hodnot je nahrazován umělým světem společenské úspěšnosti a kariérní soutěže. Výhled na vzestup a rozvoj celkové osobnosti mladého člověka, je tak již od nejmenších let strhován a pošlapáván právě denním jednáním okolní společnosti a nezřídka i přímo samotných rodičů.

Úspěšnost v obchodě či ve sportu je klamavým společenským měřítkem, z něhož bude u převažující většiny vyrůstat vždy jen stres a frustrace. Dokud nebude vedení dětí a mládeže v České zemi směřovat k poznávání toho, že čestnost, poctivost, ochota pomáhat druhým, smysl pro spravedlnost a schopnost soucitu se slabšími jsou těmi vítěznými hodnotami, které přetrvávají v celém životě člověka a přináší tak pravé prožití smyslu jeho vlastního štěstí, do té doby budeme se stále častěji a častěji setkávat v médiích s hrozivými zprávami nepochopitelných brutálních činů.

Dokud se nevzchopí nejprve matky a otcové dětí ke změně, aby započali tito své děti vychovávat především osobní příkladností v jednání, dotud se bude také i veškeré společenské úsilí o sociální pomoc slabším podobat jen žalostnému děravému hrnci, s nímž se marně snažíme nanosit dostatek vody pro všechny.

Dokud se nebudou snažit o respektování a dodržování zmiňovaných etických morálních hodnot ve svém životě na prvním místě také všichni ti, kteří ze svého místa ovlivňují a vedou druhé, jako o něco, co je nám zcela samozřejmé, do té doby bude duchovní stav České země takový, že nutně i všechny pomoci a požehnání v nastupujících přírodních a klimatických těžkostech zůstanou nám zcela uzavřeny. Vše bude náročnější!

Blížící se rok 2007 bude pak v tomto všem popisovaném ještě o mnoho výraznější, zřetelněji účinkující, než rok letošní.

Vy, rodiče, vychovatelé, učitelé, vy, kteří vedete druhé lidi, dejte tak k letošním vánocům všem dětem ten nejcennější dárek! Změňte se ve svém každodenním jednání a myšlení k lepšímu! Staňte se duchovně probuzenými lidmi, kteří usilují o naplnění vysokého smyslu svého života - být pravými, čistými a spravedlivými v úplném souznění s Pravěčnými Zákony Stvořitelovými.

 

Přehled jednotlivých krajů České země...


©   2006,  VOLÁNÍ, s.r.o.
 

 


 

www.ao-institut.cz
--  Aktuálně:   Duchovní stav obyvatel České země – podle jednotlivých krajů   --
9/2006

 

DUCHOVNÍ STAV OBYVATEL ČESKÉ ZEMĚ  

( stav – 09 / 2006 )  

Žádný z krajů České země, včetně Moravy a Slezska, nedosahuje z hlediska duchovního stavu svých obyvatel lepšího než 4. stupně v sedmistupňové škále   ( viz.  Legenda  ) …
Stejně jako celá Země, přibližuje se i země Česká  nezadržitelně k bodu celospolečenské krize , pod nímž se již začnou projevovat silné klimatické úkazy v podobě nejrozličnějších přírodních katastrof …
Podaří se České zemi najít cestu ke zlepšení současného neutěšeného stavu ?

Archiv duchovních stavů České země...

©   2006,  VOLÁNÍ, s.r.o.
 

 


 

www.ao-institut.cz
--  Aktuálně:   Duchovní stav obyvatel České země – legenda grafických značek  --
12/2006

 

Legenda grafických značek   

Vědomé duchovní usilování obyvatel-( více než 50% )

Usilování o duchovní vzestup. Harmonické spolužití většiny obyvatel v souladu se Zákony Stvoření.

 

Duchovní probuzení obyvatel-( alespoň 30% )

Probuzená vnitřní touha obyvatel po prožívání harmonického života. Uplatňování čestnosti, poctivosti jako přirozeného jednání v každodenní spolupráci s druhými lidmi. Utváření společnosti s vědomím potřebného respektu, spravedlivých společenských Zákonů, odvíjejících se od poznání Zákonů Stvoření.

( Pozn.: Tomuto stavu se přiblížilo obyvatelstvo Československého státu v měsících 11, 12 / r. 1989, a v měsících 1, 2, 3 / r. 1990. Od této doby se duchovnímu probuzení v r. 1989 obyvatelé obou zemí, České a Slovenské, však stále vzdalují. )

 

Duchovní uzavření se obyvatel pomáhajícím a inspirujícím proudům ve Stvoření-( více jak 50% )

Uplatňování převážně principů materiálních zisků v životě s ještě částečným úsilím o poctivé respektování společenských zákonů a pravidel státu západoevropského typu 80. a 90. let minulého století.

 

 

Duchovní uzavření se obyvatel pomáhajícím a inspirujícím proudům ve Stvoření-( více jak 75% )

Uplatňování principů ryze materiálních zisků s velmi sníženým ohledem na respektování potřeb druhých lidí a potřeb přírody.

Odmítání duchovního rozměru existence člověka.

( Pozn.: Projevy tohoto stavu jsou společenská pravidla a zákony států evropského typu ustanovené po roce 2000, kupř. snaha o legalizaci prostituce, snaha o legalizaci drog, uzákonění partnerství osob stejného pohlaví. )

 

Duchovní uzavření se všem pomáhajícím proudům ve Stvoření-( více než 85% )

Uplatňování principů materiálních zisků s minimálním ohledem na druhé lidi a na přírodu. Lživé jednání se stává společenskou normou. Nemravnost, nečistota a klamání druhých lidí je každodenní součástí života. Výrazné je zesilování nemocí u obyvatel těchto oblastí. Zejména srdečního, mozkového druhu a nádorová onemocnění. Zvyšuje se výskyt přírodních kalamit a nenadálých přírodních událostí.

 

Uzavření se obyvatel životně důležitým proudům ze Stvoření-( dosažení 50% )

Uplatňování principů materiálních zisků je nejsilnějším chtěním. Jednání v denním životě je vedeno jako bezohledný boj o prosazení se. Úcta ke společenským hodnotám a pravidlům je snížena na minimum. Zesílený je stav závisti, nenávisti, nemravnosti, nečistoty. Chtění po ovládání moci vede zrychleně ke vznikání společenstev, rozšiřujících stále silněji svůj vliv. Cílem těchto společenstev je hledání cest k popírání všech společenských hodnot a pravidel. Výchova dětí rodiči je na tomto stupni obecně směřována k účelnosti a dravé bezohlednosti.

Současně s tímto stavem se silně zvyšuje nemocnost obyvatel nejrozličnějšími těžkými nemocemi ( srdeční a mozkové choroby, nádorová onemocnění, nové a neznámé infekční choroby, přenášené různými nosiči i vzduchem ), vysoká je pravděpodobnost výskytu přírodních kalamit a nenadálých klimatických událostí.

 

Uzavření se obyvatel všem životním a záchranným proudům ve Stvoření-( překročení více jak 50% )

Odklon od všech základních společenských hodnot. Při tomto stavu lidí jsou pěstovány více jak z poloviny myšlenky nenávisti, zla, vyživované závistí rasovou, třídní nebo duchovní zvráceností obyvatel.

Vznikají ohniska nenávistných střetů, hrozí nebezpečí masových vražd, válečných konfliktů.

Celková deformace lidských a společenských hodnot vede k nemocem, utrpení a degeneracím u lidí i zvířat. Nastupuje plošné vymírání živočišných i rostlinných druhů.

Vzniká celkové nebezpečí častých výskytů klimatických a geologických jevů katastrofálních rozměrů. Hrozí pandemie pro člověka nebezpečných, neznámých forem nemocí. Následkem tohoto stavu je destrukce lidské společnosti přetrvávající ještě po desetiletích.

( Pozn.: Příkladem tohoto stavu ve světovém měřítku jsou třicetiletá válka v 17 století, také i I. a II. světová válka a z nich odvozené události 50., 60. a 70. let minulého století ( válka v Koreji, ve Vietnamu, socialistický blok Sovětského svazu, komunismus v Číně a mnohé další ). V přírodě začalo v těchto letech masové vymírání živočišných a rostlinných druhů. Jejich výsledky se projevují právě dnes. Začaly se také odvíjet první změny v klimatických podmínkách Země. )

 

 

V dnešní době je velké nebezpečí neúnosného zesílení zmiňovaných projevů na Zemi podněcováním válečných aktivit v regionu blízkého východu. Myšlenky nenávisti skrze tyto konflikty sílí neúměrnou rychlostí a působí škodu ve všech světadílech. Zasahují také mimo jiné stále silněji Severní Ameriku i Evropu.

Je potřebné bránit se těmto negativním vlivům ( viz kategorie v bodech 3. – 7. ) trvalým čistým myšlením a celkovým úsilím všech jednotlivců o poctivé, vstřícné jednání, v souladu se Zákony Stvoření – viz. "Zákony pro Život na Zemi"

 

Poznámka k legendě:

Stav v jednotlivých lokalitách ČR je pro přehledné zobrazení zprůměrován. To znamená, že v jednotlivých částech ( městech, obcích ) vyobrazených lokalit může být duchovní stav oproti vyznačenému průměru mírně lepší, ale také i horší. Také i hranice lokalit nejsou ve skutečnosti duchovně tak výrazně vnímatelné. Tabulkové uspořádání okresních lokalit bylo však zvoleno pro přehlednější grafické zachycení duchovního stavu obyvatel.

Tento stav se může ve své pohyblivosti měnit v řádu dní či dokonce i hodin, jestliže nastane nějaká mimořádná situace v životě obyvatel. Celkově zaznamenaný stav v tabulce však vystihuje dlouhodobě trvající úsilí obyvatel.

 

©   2006,  VOLÁNÍ, s.r.o.

 

 

 

 

 

 

 


ČESKÝ INSTITUT pro rozvoj a ochranu díla „VE SVĚTLE PRAVDY“