ČESKÝ INSTITUT pro rozvoj a ochranu díla „VE SVĚTLE PRAVDY“

www.ao-institut.cz

Upozornění Českého institutu

2006

 

ČESKÝ INSTITUT UPOZORŇUJE!

 

Duchovní obsah díla „Poselství Grálu“

 nemá nic společného s organizací Nadace Hnutí Grálu!

 

Doplňující zpráva říjen 2006 – I. část

 

Upozorňujeme opětně všechny vážně hledající čtenáře tohoto díla na skutečnost, že obsahová hodnota díla „Ve Světle Pravdy“ přináší člověku jedinečné poznání nejvyšších hodnot, jichž smí sám dosáhnout ve svém poctivém úsilí v povznesení sebe sama i svého okolí.

Organizace Hnutí Grálu vznikla také následně až po prvním vydání díla ve třicátých letech minulého století, jakožto ryze pozemské společenství usilující o pomáhající sdružování čtenářů tohoto díla. V té době bylo toto pomáhající sdružování také opravdově s ryzí ochotou naplňováno.

Lidské sdružování“ – tímto pojmem je zřetelně zakotven rozdíl mezi vlastním dílem „Ve Světle Pravdy“ a počínáním lidí, kteří jsou do určité míry oslovováni myšlenkami díla.

 

Čistota nadšení a poctivé úsilí lidí z dob třicátých let, lidem, sdružujícím se dnes v pokračující organizaci, žel již úplně chybí. Český institut tak dospěl po dvouletém zkoumání stavu této organizace k následujícím poznatkům: Jednání těchto lidí, zejména pak členů Správní rady této organizace, je více jak v devadesáti případech ze sta v hrubém rozporu s obsahem díla „Ve Světle Pravdy“.

 

1)            Nadace Hnutí Grálu v Čechách – se tak stala v průběhu 15-ti let organizací silně obdobnou s církevními strukturami, jež jsou vždy zaměřené na zásadně pozemské zájmy.

2)            Členství v organizaci je dnes podmíněno trvalou loajálností stávajícímu vedení.

3)            Převážná část úsilí je pak zaměřena na pořádání pobožností pro tyto své členy.

4)            Dále pak ještě na stavění místností pro pobožnosti.

5)            Získávání nových členů je řízeno centrálně schvalovaným přednáškovým programem, dále pak časopisem Svět Grálu, jenž je rovněž centrálně schvalován českým vedením Nadace a následně, stejně jako u všech jazykových modifikací, mezinárodním vedením ve Stuttgartu.

6)            Jakékoliv samostatné úsilí členů, které nezapadá do předem stanoveného směru, je považováno za svévolné počínání, a je bezprostředně vytěsněno z činnosti organizace nadace.

7)            Středem veškerého úsilí členů a vyvrcholením prokázání členství je účast na slavnostech, které jsou nazývány Slavnostmi Grálu. Konají se však převážně ve zcela jinou dobu, než je pak k těmto Slavnostem hovořeno v díle „Ve Světle Pravdy“, kde je popisováno, že se jedná o zcela určité specifické období proudění vznešených duchovních sil ve Stvoření.

8)            Dosazování do vedoucích funkcí je považováno za doživotní, pokud však z hlediska vyšší hierarchie nedojde k exkomunikaci na základě postojů neodpovídajících centrálnímu vedení organizace. (Toto je zcela stejné, jako u katolické církve).

9)            Během 15-ti let činnosti v České republice stihly se přesto jednotlivé řady vedoucích, takzvaných kruhů, rozdělit do lobistických skupin, u  nichž početnost členů rozhoduje pro převážení vlivu v organizaci.

10)        Intriky, vzájemné pomluvy, boční proudy informací, to vše je součástí života této organizace, stejně jako je tomu u většiny náboženských společenství.

11)        Je samozřejmé, že je tím tak vytvořena půda pro nedůstojné podlézání a také nekritické oslavování jednotlivých vedoucích představitelů řadovými členy nadace.

12)        Většina řadových členů odebírá časopis Kruh, jenž je formou čtvrtletníku – pokynů pro pořádané akce s instrukcemi k pobožnostem a  Slavnostem.

13)        Již výše zmiňovaný časopis Svět Grálu je organizací marketingově zaměřený na esotericky laděnou část českého obyvatelstva. Plnobarevný časopis na křídovém papíře si klade za cíl oslovit čtenáře uveřejňováním zajímavostí ze světa esoteriky tak, aby u nich podnítil bližší poznání proudu, z něhož je čerpáno.

Je však možné říci, že ve skutečnosti jsou zde honosně a vznešeně propagovány poznatky, které již nesčetněkrát byly zmiňovány v jiných esoterických či populárních časopisech a knihách. Články také vůbec nepodávají jednoznačné pohledy, které by tak čtenářům umožňovaly nalézt východisko v daném tématu. Drtivá většina příspěvků je proto položena do jakéhosi tónu filozofického uvažování, bez akcentu na poskytnutí výhledu dále.

Vše je jakoby zabaleno v mlžném, mátožném oparu „čehosi“, což však čtenářům pochopitelně nepřináší občerstvení, a tím je duchovně neposiluje. S jistotou je možné tak zde říci jediné: časopis Svět Grálu je obsahově protipólem čistého duchovního úsilí člověka, tak jak to právě v objasnění všech souvislostí požaduje dílo „Ve Světle Pravdy“.

Ačkoliv je proklamováno, že časopis neobsahuje žádnou inzerci, ve skutečnosti je doslova prošpikován masivní kampaní na literaturu, vydávanou mezinárodní nadací Hnutí Grálu.

Čtenář je tak v tomto směru klamán dvakrát; za prvé není tedy pravdou, že v časopise není inzerce, neboť neobeznámený čtenář časopisu musí považovat četné anoncování za klasickou inzerci a propagaci, navíc však, a to za druhé, nemá ke své volbě k dispozici jiné, konkurenční, mimo centrální proud existující nabídky, které by nabízely jiná srovnání poznatků a zkušeností jiných proudů.

V tomto shrnutí poznatků je tak možné říci, že časopis Svět Grálu vznikl jedině za účelem plošného masírování čtenářské obce, usilující o zorientování se v  esoterické oblasti dneška, a to právě a jen k získávání nových členů do řad nadace Hnutí Grálu.

Vůle pomáhat a poskytovat posilu a východisko v životě je zde až na těch nejposlednějších místech. Spolu s tím odsunul se tak také zcela stranou vlastní obsah díla „Ve Světle Pravdy“, s nímž jsou právě velmi často otiskované články v příkrém rozporu.

 

ČLENSKÁ OBEC

 

-         Zbývá tak jen k celkovému obrazu rozporuplnosti mezi dílem „Ve Světle Pravdy“ a činností organizace nadace Hnutí Grálu, zmínit se o  členské obci této nadace.

-         Veškerá spolupráce členů je řízena a vedena jakožto předem plánovitá činnost. Spontánnost a samostatnost byla z řad členů vytěsněna ihned na počátku 90. let. Zůstali zde tak následně členové, jimž tento stav odvislosti vyhovuje. Tito se cítí být spokojenými, neboť organizace od nich na oplátku nevyžaduje žádný duchovní a osobní vývoj, pohyb, kromě účasti na Slavnostech a  příspěvků na stavby, v nichž se pobožnosti konají.

-         Loajálnost členské základny k vedení více méně navzdory lobujícím skupinám, přesahuje polovinou hlasů. K úzkostné ochraně vedení, jež zajišťuje klid v organizaci, jsou čas od času sepisovány petice, které mají za úkol svojí „masovostí“ přesvědčit domnělé odpadlíky, aby nerušili chod organizace.

-         Naštěstí je vzhledem k uvedeným faktům početnost členské obce zcela zanedbatelnou.
(Ke dni 22.9.2006 jsme měli možnost zjistit, že početní stav opravdu loajálních členů činí v Čechách 100 osob!)

 

 

KAM TO VŠE VEDE?

 

Nezbývá, než zmínit, že půda, ze které vyrostla organizace nadace Hnutí Grálu, je více méně živnou půdou pro zrození totalitního, nesvobodného uskupení, které je plně odvislé od vedoucího mezinárodního a potažmo zemského vedení.

Na počátku zprávy zmiňujeme podobnost organizace s církevními strukturami. Vzniká zde tak otázka smysluplnosti takové organizace. Dílo „Ve Světle Pravdy“ přitom vybízí všechny čtenáře k nejvyššímu vnitřnímu pohybu každého z lidí, a to zcela samostatně, svobodně. Spolupráce lidí musí se také dle slov díla „Ve Světle Pravdy“ odvíjet v čisté dobrovolnosti a neodvislosti.

To vše musí být prodchnuto činorodým úsilím, které by také mimo jiné přesahovalo i úzký rámec organizace v otevřené spolupráci s dalšími lidmi, žijícími vně společenství. To zde, v organizaci nadace HG není k nalezení. Je tedy možné říci, že stav, jaký panuje v této nadaci, hlásící se přitom k dílu „Ve Světle Pravdy“, je dnes jen vnějším příživnictvím na samotné hodnotě díla, jež takovýto druh organizace vůbec nepotřebuje.

Tento způsob uskupení lidí, tak jak je nabízí zmíněná nadace, je tedy nakonec nutně jen doslovným parazitováním na vznešených myšlenkách, jež byly přitom napsány ku pomoci člověku i lidstvu jako celku, bez další potřeby vylepšování lidmi prostřednictvím organizací tohoto druhu, tedy organizací, nemajících za cíl více než pozemské sdružování členů na pobožnostech. Spolupráce, o níž je hovořeno v díle „Ve Světle Pravdy“, musí mít vždy vysoký duchovní cíl i zde na Zemi.

Jedině takováto spolupráce přináší pak pomoc a posilu všem lidem, hledajícím hodnoty pravého lidství. Žel, tomuto měřítku se organizace Hnutí Grálu ani zdaleka nepřibližuje. Tím však jen odvádí vážně hledající od vlastního obsahu díla „Ve Světle Pravdy“. Strhává jej v očích veřejnosti na roveň mnoha dalších filosofických směrů.

Veškeré duchovní pomoci obsažené pro člověka v díle „Ve Světle Pravdy“ jsou „činností“ a „veřejným působením“ této organizace, její rozporuplností, znehodnocovány, a tím se následně pro mnohé hledající jeví jako odpuzující společenství, přičemž z vnějšku pozorováno je podle tohoto vystupování mnohými posuzována právě i vlastní hodnota díla, jež je tak prezentováno. (Toto je také doložitelné chladným až odtažitým přístupem mnohých k vlastnímu obsahu díla „Ve Světle Pravdy“.)

Zodpovědnost za tento neblahý stav duchovní lenosti, nesvobodnosti a přílišného náboženského zápachu padá (dle všech poznatků Českého institutu) na hlavu vedoucích činitelů této organizace. Tato zodpovědnost je srovnatelná jedině se stržením všech vznešených duchovních myšlenek a cílů raného křesťanství v časech dusivého středověku.

 

Znovu zde tedy upozorňujeme: Dílo „Ve Světle Pravdy“ nemá být posuzováno na základě činnosti členů dnešní organizace Nadace Hnutí Grálu. Spojování těchto dvou protikladů mohlo by se tak stát pro všechny vážně hledající zcela mylným měřítkem na jejich vlastní duchovní cestě.

 

Obsah díla „Ve Světle Pravdy“ – nemá nic společného s organizací Nadace Hnutí Grálu!

  

 

 

 

 

 

 


ČESKÝ INSTITUT pro rozvoj a ochranu díla „VE SVĚTLE PRAVDY“