ČESKÝ INSTITUT pro rozvoj a ochranu díla „VE SVĚTLE PRAVDY“

www.ao-institut.cz

Upozornění Českého institutu

7/2006

 

Český Institut upozorňuje!
 

www.climatechange.eu.com                      (česká verze...)

Dnešní stav klimatu na Zemi.

 

Dnešní stále vážnější stav klimatu na Zemi takový, jaký se znovu a znovu ukazuje, není jen následkem vnějšího neekologického a nehospodárného jednání člověka.

Lidské myšlení a navenek neviditelné chtění ovlivňuje stav klimatu Země více než vlastní vnější jednání člověka. Lidské myšlenky a chtění ovlivňují zpětně stav Země!

Má-li být proto jakákoliv kampaň za změnu klimatu Země účinnou, pak musí jít až na samé jádro všech problémů. Tímto jádrem je úplné nerespektování zodpovědnosti za vlastní chtění a myšlenky každého z lidí.

Jestliže je snaha o změnu stavu dnešního novodobého, všeobecně již poznávaného, klimatu Země, opravdu míněna poctivě, pak musí na prvním místě vybízet člověka ke změně v nitru, k duchovnímu znovuzrození v čistém a spravedlivém myšlení a jednání vůči bližním i vůči přírodě.

Správná slova tak zní – člověče, buď čistým, buď spravedlivým,  ZMĚŇ SE,   staň se opravdovou duchovní osobností!

Jiná cesta nikdy nepovede ke změně života na Zemi a tím také ke změně dnešních klimatických anomálií.

Změna k lepšímu nenadejde do té doby, dokud se nezměníme tak, jak od nás žádají Moudré Pravěčné Zákony Stvoření.

Pokud to nepochopíme co nejdříve, pak budeme kromě jiného vystaveni stále dramatičtějším úkazům nejrozličnějších klimatických a vesmírných anomálií na Zemi i v celé sluneční soustavě.

 


 

LIJÁKY, VEDRA, VICHŘICE...

Ve střední Evropě lze v letních měsících očekávat velmi horké dny, kdy teplota stoupne až na 35 stupňů Celsia...

Změna podnebí už nastala a projevuje se i v počasí, říkají klimatologové. Například ve střední Evropě lze v letních měsících očekávat stále častější průtrže mračen, velmi horké dny, kdy teplota stoupne až na 35 stupňů Celsia, a větší počet větrných smrští i tornád.

Extrémní výkyvy počasí však nepostihnou jen Čechy a okolí, ale zasáhnou i pobřežní oblasti starého kontinentu. V přímořských oblastech vzroste nebezpečí záplav, eroze půdy a pevniny bude ubývat. Rozšíří se pouště, zem patrně vyprahne i na jihu Evropy. Řecko a Itálii bude v letních měsících sužovat nedostatek vody, sever evropského kontinentu mohou v zimě zaplavovat přívaly deště.

Spirálu klimatických změn mohou roztočit i jevy, o jejichž dopadu na podnebí doposud odborníci mnoho nevědí. Například na dně oceánů jsou ložiska metanu zatím neznámého rozsahu. Když teplota vody dosáhne určitého stupně, ztuhlý metan se změní v plyn a v podobě bublin vypluje na hladinu. Pak se uvolní do atmosféry a posílí skleníkový efekt.

Nepříliš jasný je také mechanismus zpětné vazby - růst teploty odstartuje proces, který dále ohřeje atmosféru. Ve vyhřátém oceánu se mimořádně dobře daří fytoplanktonu. Přibývající množství rostlinné hmoty pohltí více oxidu uhličitého, což by mohlo skleníkový efekt oslabit.

Zpětná vazba ale může fungovat i na souši: vlivem oteplování se věčně zmrzlá půda změní v bažiny a z tlejících rostlin začne stoupat do ovzduší metan. Podobných příkladů jsou stovky a někdy jejich vliv na podnebí neumíme určit. Při sestavování počítačových modelů vývoje klimatu vycházejí vědci z poznatků, které jsou k dispozici v současné době.

 

JAK STÁLE TEPLEJŠÍ PODNEBÍ UŽ ZMĚNILO NAŠI PLANETU:

Horské ledovce se za posledních 25 let zmenšily téměř o třetinu, arktické v průměru o 40 procent, sněhu napadlo na celé Zemi v průměru o deset procent méně než v roce 1960. Hladina oceánů stoupla přibližně o 20 centimetrů. Přibyly přívalové deště, suché horké dny, vichřice a hurikány.

Bývalé oblasti věčného sněhu postupně tají a kdysi jednolitá vrstva ledu se rozpadá na jednotlivé kry.

 

ODHAD DALŠÍHO VÝVOJE DO ROKU 2050:

Průměrná teplota vzduchu globálně vzroste o 1,4 až 5,8 oC, v Evropě o 2,5 až 6,3 oC. Hladina oceánů stoupne o 10 až 90 cm, v Evropě tento vzestup postihne území, na kterém dnes žije 70 milionů obyvatel. V rozvojových zemích dojde ke ztrátě asi 11 procent orné půdy. Budou ohroženy zdroje pitné vody až pro dvě miliardy obyvatel. Zmizí 75 % alpských ledovců. Zeslábne intenzita Golfského proudu, poklesne počet druhů arktických a mořských zvířat.

 

ZMĚNA EVROPSKÉHO PODNEBÍ SE PROJEVÍ I V ČECHÁCH:

Počítačové modely naznačují, že v roce 2050 budou v českých nížinách stejné průměrné teploty, jaké jsou nyní například u města Toulouse nebo v okolí Lyonu. Na jižní Moravě pravděpodobně vzroste počet tropických dní a maximální teploty zde mohou dosahovat i více než 40 stupňů Celsia.

 

převzato z deníku:    Lidové noviny Sobota 17. června 2006

 


 

ČLOVĚK A ZEMĚ.

 

Čím pak přispěl člověk ke vzniku této země, aby mu to dávalo právo svobodně o ní rozhodovat! Neustále se hádá o rozdělení majetku, aniž by se staral o to, co tomu říká skutečný majitel.

Vy lidé se vůbec nechcete o to starat, protože zcela přesně cítíte, jak takové jednání, plné závisti a nenávisti, směřuje proti vůli majitele, který vám zemi milostivě propůjčil jako obydlí v hrubé hmotnosti.

Toto jednání ostře označuje stanovisko pozemského člověka vůči jeho Bohu a Tvůrci! Všechna prázdná slova nebo pokrytectví a darebné jednání to nezakryjí. Pozemští lidé zacházejí se svěřenými statky jako vandalové. Jen svěřeny jsou všechny tyto statky a to k správnému použití ve smyslu Božím a k ničemu jinému!

Člověk však nemá žádného podílu na zemi, nýbrž smí ji pouze obývati. Byla již vybudována, když on směl na ní procitnouti k vývoji svého vědomého bytí. Kdybyste byli pokorným přijímáním všech darů pečlivě odposlouchali Boží zákony ve stvoření a pak se do nich vpravili, což znamená totéž jako podle nich jednat, byli byste již dnes žili na zemi jako v Ráji, bez starostí, beze sporů. Neznali byste vůbec závisti a nenávisti, chtivosti majetku a moci, zkrátka byli byste lidmi!

Šťastní lidé, kteří harmonicky v paprscích světla dále budují říši, která patří Bohu.

 

převzato z přednášky   Člověk a země   od  Abd-ru-shina,  zkráceno

[Facebook]   [Twitter]   [Linkuj.cz]

 

Český institut

 

 

 

 

 

 


ČESKÝ INSTITUT pro rozvoj a ochranu díla „VE SVĚTLE PRAVDY“