ČESKÝ INSTITUT pro rozvoj a ochranu díla „VE SVĚTLE PRAVDY“

www.ao-institut.cz
Český institut - Evoluce
  11/2007

 

Velká evoluce - smysl veškerého vývoje

Kambrium-trilobit

obrázek Zdeňka Buriana

 

ilustrační obrázek Zdeňka Buriana převzat z knihy

„Cesta do pravěku“ KMa, s.r.o., 2005

Úvod

Pojem evoluce je lidmi nejčastěji používán ve chvílích, kdy je potřeba označit určitý vývoj, jenž se ubírá kupředu cestou respektování daných zákonitostí. Toto označení tak odpovídá pro každý přirozený vývoj v dění ve vesmíru.

Samozřejmě zde však platí, že nejobecněji je dnes pojem evoluce používán v souvislosti se vznikem života na Zemi a jeho následnými vývojovými proměnami. Spolu s tímto sledem událostí - ve vývoji života na Zemi - má největší část dnešních obyvatel Země jakýmsi způsobem současně zakódováno, že evoluce života na Zemi je dílem sledu impulsů, vznikajících ryze na základě vlastností hmoty, jdoucích více méně v nahodilém sledu v časové linii kupředu, avšak současně takovým způsobem, že výsledkem je pokrok v inteligentním sebeuvědomění života, posunutý vždy o pomyslný díl kupředu. Je zde tedy možné říci, že v případě pojmu evoluce, v souvislosti s vývojem života na Zemi, je dnes myšlen především exaktně materiální náhled s dvěma účinkujícími základními veličinami - s hmotou - tedy výchozí materií a časem - jakožto jednotkou posunu vpřed od bodu nula dále k pomyslnému neznámému časovému bodu x, jenž jednou skutečně nadejde a bude také znamenat pravděpodobné ukončení vývoje života ve hmotnosti.

Není předmětem zde hned na začátku podrobně rozebírat ony všechny jednotlivé vývojové mezistupně života ve hmotě, potažmo vývoje života ve hmotě od bodu nula k dnešnímu stavu života na Zemi, ačkoliv v průběhu jednotlivých kapitol se k některým zlomovým bodům v našem povídání dostaneme a zastavíme se u nich, abychom si je zkusili popsat a objasnit z pohledu odkrývání Velké evoluce - smyslu veškerého vývoje v souvislostech, které jsou ještě dnes zcela neznámé pro většinu obyvatel planety Země.

Začněme nyní ale od začátku! Proč používáme v názvu seriálu pojem „Velká evoluce“? Proč si nevystačíme prostě s pojmem evoluce jako takovým? Pojem Velká evoluce jsme použili právě proto, že se v seriálu budeme zabývat souvislostmi smyslu veškerého vývoje života v takovém rozsahu, v němž i často zmiňovaný Velký třesk - počátek vzniku zdejší úrovně hmoty bude se postupně jevit jen jako malý mezistupeň velkého, všeobsáhlého dění v rozsahu mocného díla, jež můžeme nazvat Stvořením.

Ano, je to tak, vznik této úrovně hmoty je ve skutečnosti jen jednou z mnoha rovin života, jež se nachází v díle Stvoření.

Postupně se také mimo jiné dobereme i k logickému poznání, že tento vesmír nachází se na úrovni hmoty, v níž nalezneme ještě i další druhově podobné vesmíry, či spíše výrony hmotnosti, jež ve svém ochlazení všechny shodně obsahují elementární částice materie, formující se do námi zde viditelného světa.

Společně v jednotlivých kapitolách vystoupíme i do úrovní nadhmotného světa, abychom pochopili, co pohání veškerý duchovní život k vývoji a jak je také pro tento duchovní život ve velikém díle Stvoření Vůlí Tvůrce trvale připravován prostor k získávání pro něj potřebných zkušeností. Současně s tím budeme se stále vracet i sem k Zemi, abychom v postupném sledování vývoje života poznávali velkou moudrost, trvale se projevující ve všem působení v zákonitostech a silách, které zůstávají dnes ještě stále exaktní vědě nepoznanými, právě proto, že jejich původ je nad zdejší hmotou.

Přiblížíme si také i přirozenost vývoje všeho duchovního života ve Stvoření, který v sobě nese skryté předpoklady k další zralosti, tedy druh duchovního života, k němuž náležíme svým základem také i my lidé. Smyslem těchto několika kapitol, které budeme postupně zveřejňovat, je přinést všem čtenářům možnost nového rozhledu, jenž sahá vysoko nad hranice hmotnosti tohoto vesmíru, abychom nakonec směli poznat i velikou moudrost vyššího vedení, účinkující ve vývoji života na Zemi tak, jako to v hrubých rysech přináší ono známé poznání teorie evoluce druhů, jejichž základy zformoval před zhruba 150 lety Ch.R.Darwin, a následně spoluformovalo mnoho dalších badatelů, jdoucích se svými objevy v těsném sledu za ním, byť s mnohými závěry těchto badatelů a teoretiků není možné zcela bezvýhradně souhlasit. O tom všem ale budeme hovořit postupně v několika dalších kapitolách, které připravujeme ke zveřejnění.

 

ao-institut

[Facebook]   [Twitter]   [Linkuj.cz]

    Pokračování
 

 

 

 

 

 

 


ČESKÝ INSTITUT pro rozvoj a ochranu díla „VE SVĚTLE PRAVDY“