FAQ

Katedra českého jazyka
a literatury s didaktikou
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Mlýnská 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


AKTUALITY

Konference

Charakteristika KCD

Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou (dále KCD) se ve výukové činnosti zaměřuje na přípravu učitelů pro základní školy a budoucích odborníků v oblasti bohemistiky. Těžiště vzdělávacích aktivit katedry spočívá v profesní přípravě příštích učitelů mateřského jazyka pro 2. stupeň základních škol ve strukturovaném pětiletém studiu (3+2), které zahrnuje bakalářské studium Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a navazující magisterské studium Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ v prezenční a nově i v kombinované formě. Kromě toho KCD zajišťuje výuku v neučitelském bakalářském oboru Bohemistika v praxi se zaměřením na literární a jazykovou komunikaci s dětmi a na multikulturní vztahy v regionu. Při výuce posluchačů učitelství 2. stupně ZŠ i oboru Bohemistika v praxi katedra spolupracuje s příslušnými bohemistickými pracovišti FF OU (katedrou českého jazyka a katedrou české literatury, literární vědy a dějin umění).

KCD se výrazně podílí na výuce jazykových, literárních i didaktických disciplín nestrukturovaného pětiletého oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy v prezenční i kombinované formě. Dále katedra plně zajišťuje výuku oborových didaktik pro učitelství na 1. i 2. stupni základní školy a spolu s Centrem pregraduálních praxí organizuje průběžné i souvislé pedagogické praxe z ČJ na školách různých typů. Pro ostatní posluchače nejen učitelských kombinací nabízí jazykově i literárně zaměřené předměty, např. Čeština pro učitele, Výběr ze světové literatury pro nečeštináře aj.

Součástí katedry je Kabinet literatury pro mládež, jazykové a literární komunikace. Výzkumné projekty, kterým se členové katedry věnují, se týkají jednak fenoménu spisovnosti, současné češtiny a specifik mluvené komunikace ve vztahu ke škole, jednak literatury pro děti a mládež, proměn čtenářství a didaktických problémů ve výuce mateřštiny v současném školství, procházejícím reformou obsahu i forem.


© Ostravská univerzita v Ostravě 2006 - 2009
Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: 597 091 111, 738 511 111, e-mail: infoosucz

YouTube | Facebook | RSS | Technický kontakt