Skip to content.

Vakinfo - vodovody a kanalizace VaK, odpadní vody, čístírny

Powered by Plone
Sections
Personal tools
You are here: Home

Podnikatelská kontaktní burza VÝCHOD – ZÁPAD

Hospodářská komora České republiky organizuje již poosmé účast českých podnikatelů na mezinárodní firemní kontaktní akci pod názvem „ Podnikatelská kontaktní burza VÝCHOD – ZÁPAD“, kterou realizuje německá organizace OST – WESTVEREIN pro podporu mezinárodních podnikatelských kontaktů ve dnech 12. – 13. 10. v Torgau, NSR. Podnikatelská burza bude probíhat v těchto oborech: Zpracování kovů, ocelové konstrukce, strojní inženýrství, zařízení pro ochranu životního prostředí (technologie čištění vod a ovzduší), dodavatelé pro letecký průmysl, poradenství.

 • Published: 25-08-2006

OZNÁMENÍ č. 44/06 Českého normalizačního institutu o zahájení zpracování návrhů českých technických norem.

Na základě § 6 zákona č. 22/1997 Sb., zveřejňuje Český normalizační institut seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, nechť se přihlásí do 4 týdnů od zveřejnění u zpracovatele návrhu, jehož adresa je v níže uvedeném seznamu.

 • Published: 25-07-2006

OZNÁMENÍ č. 42/06 ÚNMZ o změně garantů státních etalonů

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 5 odst. 2 a § 13 odst. 1 písm. h) zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že od 1. 4. 2006 došlo ke změně garantů státních etalonů.

 • Published: 25-07-2006

OZNÁMENÍ č. 41/06 - ÚNMZ

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (dále MPO) a ve smyslu § 11 odstavce 6 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje příslušnou část rozhodnutí MPO ze dne 19. dubna 2006 o změně rozhodnutí Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ve věci žádosti

 • Published: 25-07-2006

OZNÁMENÍ č. 07/06 Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. - OSVĚDČENÍ O AKREDITACI

Český institut pro akreditaci, o.p.s. na základě § 16 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. zveřejňuje osvědčení o akreditaci vydaná podle § 16 odst. 1 cit. zákona od 01.04.2006 do 30.04.2006, osvědčení o akreditaci, jejichž platnost v tomto období skončila, osvědčení o akreditaci, jejichž platnost byla v tomto období pozastavena, osvědčení o akreditaci, jejichž platnost byla v tomto období obnovena, a osvědčení o akreditaci, která byla v tomto období zrušena.

 • Published: 25-07-2006

Nejšpinavější řekou v Česku je Bílina

Chomutov - Za 81 kilometrů se severočeská Bílina promění z kojenecké vody ve stoku. Proč je Bílina nejvíce znečištěným tokem v zemi?

 • Published: 23-07-2006

Koupání: Boj se sinicemi stojí miliardy

Koupání v přírodních nádržích si rok od roku užíváme méně. Většinu už v červenci zamoří toxické sinice.

 • Published: 23-07-2006

EuropeAid - ISPA – rehabilitace, rozšíření a modernizace vodovodní sítě a kanalizace ve městě Buzau-tendr

Stavební práce budou probíhat podle „Smluvních podmínek FIDIC pro stavební a konstrukční práce navržené zaměstnavatelem“ (Červená kniha FIDIC, 1. vydání, 1999). Celkovým cílem stavebních prací je (i) rehabilitovat a rozšířit vodovodní síť a kanalizaci, (ii) dokončit měření, (iii) obnovit přečerpávací stanice a postavit stanice pro chlórování vody a (iv) obstarat zařízení pro kontrolu a kalibrací průtokoměrů a vybavení na údržbu kanalizace, aby se plně vyhovělo směrnici 98/83/ES a 91/271/ES.

 • Published: 19-07-2006

EBOR - modernizace vodní čerpací stanice v Chiritě: čerpací zařízení na pitnou i užitkovou vodu-tendr

Autonomní správa Iasi obdržela půjčku od EBOR (Evropské banky pro obnovu a rozvoj) na financování projektu modernizace vodní čerpací stanice v Chiritě. V rámci tohoto projektu vypisuje tendr na čerpací zařízení na pitnou vodu (skládající se ze 6 čerpadel) a čerpací zařízení na vodu užitkovou (skládající se ze 3 čerpadel), na testovací zařízení a náhradní díly na 2 roky provozu.

 • Published: 19-07-2006

Vybudování čističky toxické odpadní vody-tendr

Magistrát Sankt Peterburgu hodlá použít půjčku od EBRD (Evropské banky pro obnovu a rozvoj) v rámci programu zpracování toxického odpadu na vybudování čističky toxické odpadní vody, která je vysoce znečištěná nebezpečným organickým a anorganickým odpadem. Výběrové řízení na návrh, dodávku a uvedení do provozu je dvoukolové.

 • Published: 19-07-2006

Konzultantské služby - návrh hlavního potrubí pro kanalizační kolektory v centru Mostaru

Vláda Bosny a Hercegoviny obdržela grant od IBRD (Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj ) na financování projektu zachování kvality vody a jeho část hodlá použít na financování návrhu hlavního potrubí pro kanalizační kolektory v centru Mostaru. Délka hlavního potrubí bude 9,50 km.

 • Published: 19-07-2006

Obce uzavřely dobrovolný svazek Kanalizace a voda Křivoklátsko

Nové Strašecí -- Město Nové Strašecí a deset obcí na Rakovnicku uzavřely smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí Kanalizace a voda Křivoklátsko. Počet obcí není konečný, další mohou ke sdružení během času přistoupit. Svazek by měl zvýšit šance při žádosti o evropské dotace na zlepšení vodohospodářské situace na Křivoklátsku. Novinářům to řekl novostrašecký starosta Jakub Kleindienst.

 • Published: 19-07-2006

Dodávka a pokládka vodovodního potrubí, výtokových stojanů a vodoměrů pro Nigerii

Czech Trade informuje o tendru pro Nigerii. Federální vláda Nigérie obdržela úvěr od IDA (Mezinárodní asociace pro rozvoj) ve výši 200 mil USD na financování druhého projektu městského vodohospodářství a v rámci tohoto projektu vypisuje výzvu k předkvalifikaci týkající se rozšíření rozvodné sítě vody. Projekt zahrnuje: dodávku a pokládku vodovodního potrubí, výtokových stojanů a vodoměrů pro 40 000 domácností.

 • Published: 19-07-2006

Ekologické veletrhy BRNO 2006 v číslech

Závěrečná zpráva BVV

 • Published: 19-07-2006

Česko ode dneška zneužívá planetu

Při současné úrovni spotřeby přírodních zdrojů v České republice začne průměrný Čech žít nad své ekologické možnosti a ocitne se v ekologickém dluhu právě dnes, 18. července.

 • Published: 18-07-2006

Exploze bioplynu těžce popálila muže

V nádrži bývalé penicilínky v Roztokách u Prahy vybuchl pravděpodobně bioplyn. Při explozi nádrže byl těžce zraněn jeden muž. V bezvědomí s rozsáhlými popáleninami ho záchranka převezla do nemocnice.

 • Published: 10-07-2006

Jedy jsou i v obyčejné dešťové vodě

Nemusíte pracovat v chemičce, abyste se "nakazili" nebezpečnými látkami. Stačí, když sedíte v obyčejné kanceláři. Ekologické sdružení Arnika nechalo analyzovat vzorky prachu a dešťové vody. Experti měli zjistit možnou přítomnost chemických látek na čtyřech místech v zemi - na Churáňově na Šumavě, v Ostravě, Praze a Ústí nad Labem. Národní referenční laboratoř pro persistentní organické sloučeniny naměřila ve vzorcích 31 různých jedovatých látek. Přičemž ve vzorcích prachu jich bylo dvanáct až čtrnáct, v dešťové vodě osmnáct až dvacet. Arnika přitom neodebírala vzorky prachu na ulici, ale v pražské kanceláři předsedy Strany zelených Martina Bursíka, ústeckého hejtmana Jiřího Šulce (ODS), v úřadě Moravskoslezského kraje a v budově hydrometeorologické stanice Churáňov.

 • Published: 10-07-2006

OZNÁMENÍ č. 07/06 Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. - OSVĚDČENÍ O AKREDITACI

Český institut pro akreditaci, o.p.s. na základě § 16 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. zveřejňuje osvědčení o akreditaci vydaná podle § 16 odst. 1 cit. zákona od 01.04.2006 do 30.04.2006, osvědčení o akreditaci, jejichž platnost v tomto období skončila, osvědčení o akreditaci, jejichž platnost byla v tomto období pozastavena, osvědčení o akreditaci, jejichž platnost byla v tomto období obnovena, a osvědčení o akreditaci, která byla v tomto období zrušena.

 • Published: 01-07-2006

Historické a současné povodně v České republice

Publikace definuje povodně, pokračuje výčtem hydrologických charakteristik, které je popisují, uvedením druhů povodní a hodnocením faktorů přispívajících k jejich vzniku. Pozornost je věnována přehledu dosavadních poznatků o povodních v České republice i v evropském kontextu. Následuje analýza synoptických příčin vzniku povodní a klimatologické hodnocení extrémních denních úhrnů srážek. Publikace dále obsahuje chronologický přehled povodní v období přístrojových měření pro pět vybraných toků ČR (Vltava - Praha, Olše - Louny, Labe - Děčín, Odra - Bohumín, Morava - Kroměříž). Připojen je rovněž přehled dokumentárních pramenů, chronologie historických povodní pro zmíněné toky a řada dalších údajů.

 • Published: 30-06-2006

NOVÉ VÝZVY PRO MANAGEMENT VODNÍCH NÁDRŽÍ

Vodní hospodářství prochází nejen obdobím implementace nových „předpisů“, ale zároveň také zaváděním nových přístupů: K jakosti vody, k vodním útvarům a jejich povodím, ke spolupráci s veřejností... K zásadním změnám patří úkol hodnotit ekologický stav vodních toků a ekologický potenciál vodních nádrží a hledat cesty k dosažení „dobrého“ ekologického stavu a potenciálu. Těsně související problematikou jsou imisní limity pro obsahy širokého spektra látek ve vodách, kde významnou kapitolou je přístup k obsahu živin (P a N). Zdánlivě odtažitá od již uvedených problematik se může zdát protipovodňová ochrana, kde lze pozorovat postupné změny v akcentech na jednotlivé typy opatření, ovšem souvislost s předchozími dvěma tématy je velmi těsná. Nové přístupy ve vodním hospodářství v konkrétních územích budou odrážet již vznikající plány oblastí povodí, které budou vlastně jakýmsi návodem k integrovanému managementu povodí.

 • Published: 28-06-2006

Informace o novele zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Informace ministra životního prostředí ve věci upozornění na nové povinnosti, které vyplývají z novely zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, tj. zákona č. 163/2006 Sb., který vešel v účinnost dne 27.4.2006 (soubor ve formátu PDF - 476 kB).

 • Published: 27-06-2006

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství č.j. 5106/2006-16000 k poskytování a čerpání přímých dotací vodnímu hospodářství a způsobu kontroly jejich použití

Ministerstvo zemědělství s ohledem na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a další související právní předpisy vydává tato Pravidla, kterými se stanovují podmínky poskytování a čerpání přímých dotací vodnímu hospodářství a způsob kontroly jejich použití.

 • Published: 27-06-2006

V Brně byla slavnostně otevřena nová budova Výzkumného ústavu vodohospodářského

Novou budovu pobočky Výzkumného ústavu vodohospodářského (VÚV) v Brně – Králově Poli dne 19. 06. 2006 slavnostně otevřel ministr životního prostředí Libor Ambrozek.

 • Published: 27-06-2006

Investovat do indexu vody se vyplácí(Finweb)

Hodnota vody se zvýšila rychleji než u všech ostatních komodit - World Water Index získával od roku 2003 ročně 35 procent.

 • Published: 27-06-2006

Domácnosti spotřebují stále méně vody(čt24)

České domácnosti spotřebovávají po roce 1989 stále méně vody. Loni to bylo v průměru již pod 100 litrů, přesně 98,9 litru na osobu a den, proti 171 litrům před 16 lety, vyplývá z údajů ministerstva zemědělství. Mezi důvody klesající spotřeby patří růst cen vody a stále úspornější spotřebiče používané v domácnostech, od praček či myček nádobí po úsporné hlavice sprch a splachovadla toalet. V průměrném údaji se ale odráží i to, že ČR má vysoké napojení obyvatel na vodovody, které jsou zavedeny i tam, kde lidé hodně využívají ještě lokální zdroje, jako jsou studny.

 • Published: 27-06-2006

S novou koalicí asi podraží vodné i pleny(iDnes)

Vznikající vládní koalice ODS, lidovců a zelených chce, aby lidé měli větší šanci rozhodovat, co udělají s vlastními penězi. Zároveň se ale musí připravit na to, že jim "daňová revoluce" může významně zdražit například vodné a stočné, dětské pleny nebo dodávky tepla.

 • Published: 27-06-2006

Zákon o nemocenském pojištění - úplné znění s výkladem - Právní stav k 1. 1. 2007

V publikaci autora Jana Přiba se můžete seznámit se zcela novým zákonem o nemocenském pojištění. Známý odborník a spoluautor nové úpravy zákona v úvodním výkladu přibližuje hlavní změny a přehledně je porovnává s minulým zněním. Nový zákon č. 187/2006 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2007a obsahuje komplexní úpravu nemocenského pojištění, která byla dosud obsažena v řadě zákonů a vyhlášek.

 • Published: 26-06-2006

Pražské stoky se otevírají(ekolist)

Praha si 27. června připomene jedno méně známé ekologické výročí. Před 100 lety, 27. června 1906, byl slavnostně zahájen zkušební provoz čistírny odpadních vod v Bubenči. Ekotechnické museum, které dnes budovu bývalé čistírny spravuje, připravilo při této příležitosti čtyřdenní program oslav.

 • Published: 26-06-2006

« August 2006 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Odkazy


 
 

Powered by Plone

This site conforms to the following standards: