Asociace manželských a rodinných poradců (dále AMRP) vznikla v květnu 1990 jako profesní sdružení psychologů, sociálních pracovníků a dalších odborníků působících především v tehdejších manželských a předmanželských poradnách (nyní poradnách pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy). V současné době jsou jejími členy také další kolegové poskytující analogické služby buď na komerční bázi nebo v některých zdravotnických zařízeních.

Asociace se zaměřuje především na udržování a zvyšování profesních kompetencí, připravuje a realizuje kurzy, výcviky, supervize a další vzdělávací aktivity. O dosažené kvalifikaci vydává kvalifikační osvědčení.

V současné době působí v ČR více než 70 pracovišť pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy jejichž služby jsou hrazeny z tzv.. veřejných prostředků krajů, měst či obcí. Právní postavení těchto poraden je doposud vymezeno zákonem č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů: "v oblasti sociální péče stát zajišťuje poradenskou a výchovnou činnost, zejména výchovu k odpovědnému rodičovství, k upevňování rodinných vztahů a k vzájemné pomoci mezi občany..." § 73, odst. 2 Zákona č. 100/1988 Sb. Podle § 92 Zákona č. 100/1988 Sb., nelze za poskytované služby od uživatelů vyžadovat úhradu.

Asociace manželských a rodinných poradců sdružuje v současné době téměř 250 kvalifikovaných manželských a rodinných poradců a sociálních pracovníků.

Cíle

Cílem AMRP bylo především udržování a zvyšování profesních kompetencí psychologů a sociálních pracovníků, pracujících v poradnách pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy po celé republice. V krátké době od vzniku AMRP byly vytvořeny a přijaty Kvalifikační požadavky manželských a rodinných poradců ČR, které jsou srovnatelné s požadavky ostatních evropských zemí, nejvíce Rakouska.

V souladu s evropskými standardy v sociální práci má Asociace manželských a rodinných poradců zpracovány Minimální standardy poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy a Etický kodex.

Vedle rozvoje profesionálních kompetencí pracovníků poraden a reprezentace oboru směrem k odborné a laické veřejnosti je jejím hlavním cílem ochrana klientů před nekvalifikovaným působením.

AMRP spolupracuje s MPSV ČR, jakož i s dalšími odbornými organizacemi : např. Asociace linek důvěry, Národní centrum pro rodinu, Českomoravská psychologická společnost, Unie psychologů, Národní vzdělávací fond - CEKAS, Bílý kruh bezpečí, Českomoravská psychologická společnost atd.

Poslání manželských a rodinných poradců

Manželské a rodinné poradenství je specializačním oborem psychologie, který představuje aplikaci psychologických postupů na práci s problémy v mezilidských vztazích, zejména pak s problémy rodinnými a manželskými.

Klientelu manželského a rodinného poradce představují rodiny, manželské a partnerské dvojice i jednotlivci, kteří prezentují své potíže jako životní problémy či krize a nežádají léčbu duševního onemocnění. Manželské a rodinné poradenství se opírá především o teorie a techniky psychoterapie a nebo o systémový přístup k mezilidským vztahům. Manželští a rodinní poradci poskytují v souladu s platnými zákony klientům odborné poradenské a terapeutické služby.

Klientela manželských a rodinných poradců, působících v poradnách pro rodinu manželství a mezilidské vztahy

Klientem manželských a rodinných poradců, poskytujících odborné poradenské služby v poradnách pro rodinu manželství a mezilidské vztahy se může stát kterýkoliv občan České republiky, jakož i cizí státní příslušník s dlouhodobým či trvalým pobytem na území ČR. Klientem může být v tomto případě jak jedinec, tak pár či celá rodina.

Každoročně vyhledává poradenskou pomoc zhruba 30.000 - 35.000 klientů. Kromě nich při řešení jejich problémů však pracují poradci v poradnách i s dalšími osobami (např. další rodinní přáslušníci, děti, další příbuzní), čímž počet lidí, kteří přijmou přímou pomoc naroste přibližně na 60.000 osob.

Jednotkou kontaktu s klientem je konzultace, což představuje 30 - 55 minut v přímém kontaktu s klientem.

Poradenství je chápáno jako forma pomoci člověku, který zažívá stres v nepříznivé životní situaci nebo po traumatické životní události.

Problematika, se kterou se klienti na manželské a rodinné poradce v poradnách obracejí:

 • poradenská a psychoterapeutická pomoc manželství, rodině, jednotlivci
 • rozvodové poradenství a porozvodové vedení (především v zájmu nezletilých dětí)
 • psychologická pomoc osobám osamělým
 • předmanželské poradenství
 • psychologická pomoc občanům v životních krizích
 • osvětová, výchovná, vzdělávací a publikační činnost
 • psychologická pomoc rodinám i jednotlivcům zasaženým nezaměstnaností
 • psychologická pomoc rodinám s fyzicky, sociálně či jinak handicapovaným člověkem

Jak kontaktovat naše služby?

 • poradny patří mezi tzv. "nízkoprahová zařízení", nepotřebujete tedy žádné doporučení
 • máte právo svobodné volby poradny a poradce
 • na první návštěvu je nejlépe objednat se předem (stačí telefonicky)
 • pokud si to vysloveně přejete, máte možnost vystupovat i anonymně
 • veškeré údaje, s nimiž přijde poradce při své práci do styku, jsou chráněny povinnou mlčenlivostí
 • ani u partnerských či manželských problémů není nezbytně nutná aktivní spolupráce druhého partnera

© Asociace manželských a rodinných poradců ČR | created by Nekupteto.net 2005